Rail Baltica jaoks on valitud varioperaatorteenuste pakkuja

Täna, 30. augustil 2022 allkirjastati Rail Baltica varioperaatorteenuste leping ühisettevõttega, kuhu kuuluvad Balti riigid, DB Engineering & Consulting GmbH, rahvusvaheline direktoraat International Directorate RENFE-Operadora Entidad Pública Empresarial ja Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E M.P. S.A.

 Lepingu allkirjastasid riigihanke võitnud konsortsium, RB Rail AS – Rail Baltica ühisettevõte ja projekti keskne koordinaator, Rail Baltic Estonia Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimel ning SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ Läti transpordiministeeriumi nimel. Varioperaatorteenused on pikaajaline konsultatsioonileping järgmiseks kuueks aastaks, võimalusega teenuseid pikendada ning see jääb kehtima kuni rongiliikluse käivitumiseni Rail Baltica koridoris. Lepingu kogusumma on 8 miljonit eurot. 

Varioperaatorteenused hõlmavad raudteeinseneride nõustamisteenuseid, kolmanda osapoole sõltumatu hinnangu andmist Rail Baltica raudtee käitamise ja hoolduse arendamisele ning soovituste andmist raudteeinfrastruktuuri ja -rajatiste organisatsiooniliste, tegevus- ja ärimudelite kohta.

„See on oluline ja strateegiline samm, et tagada Rail Baltica tegevus tulevikus vastavalt kõrgeimatele ohutus- ja koostalitlusvõime standarditele. Ehkki töö tulevase taristumudeli määratlemisel käib ja lõplikud otsused on veel tegemata, tagavad varioperaatorteenuste tulemused raudtee optimaalse käitamis- ja hooldusmudeli, üheskoos kohandatud Rail Baltica töökontseptsiooni, erinevate tehniliste strateegiate, plaanide ja tööprotseduuridega tulevase infrastruktuuri haldamise, rongide käitamise ja kasutajate vajaduste rahuldamiseks,“ ütles RB Rail ASi tehniline juht ja juhatuse liige Marc-Philippe el Beze.

„Oleme veendunud, et Rail Baltica on üks olulisemaid ja strateegiliselt tähtsamaid taristuprojekte Euroopas, mille eesmärk on edendada siduvust ja ühendust Balti riikide ja Euroopa Liidu naaberriikide vahel,“ ütles Burhan Erkan, ettevõtte DB Engineering & Consulting tegevdirektor Balti riikides. „Varioperaatori eesmärk on teha järelevalvet Rail Baltica kasutajate nõudmiste osas kõigist kolmest Balti riigist ja kaugemaltki ning pakkuda lahendusi operaatori vaatenurgast.“

Varioperaator peaks pakkuma tippklassi nõustamissoovitusi kiirraudtee infrastruktuuri projekteerimise, käitamise ja hooldamise kohta, arendama raudteerajatiste korraldus-, käitamis- ja hooldusmudeleid, analüüsima transpordivajadust ja ajakohastama raudtee tegevusplaani, sealhulgas rakenduskava, kuid ka raudteerajatiste kommertsialiseerimismudeleid, mis võimaldavad säästval ja tõhusal viisil maksimeerida kasu, mida pakub Rail Baltica globaalne projekt. 

Varioperaatori töövaldkond hõlmab tuge kiir-, piirkondlike ja öörongide reisijateveo, kaubarongiteenuste, jaamade ja kaubaterminali korraldamise, käitamise ja hoolduse, infrastruktuuri käitamise ja hoolduse ning kõigi sellega seotud protsesside määratlemisel.

„Käesoleva lepingu sõlmimine üleilmselt tunnustatud raudteesektori ettevõtetega on kahtlemata oluline tähis kogu Rail Baltica projektile ja ka meie ettevõttele, mis annab meile üksikasjalikud juhised ja kompetentsi tulevasel raudteel opereerimiseks. Kuna Rail Baltic Estonia on ette valmistumas ka taristuhalduri ülesannete täitmiseks, on lepingu sõlmimine ka selles plaanis meie jaoks tähtis,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.  

„Rail Baltica – roheline transpordiinfrastruktuur ja majanduskoridor eeldavad tööfaasis kaasaegset ja optimaalset raudteejõudlust. Praegu töötame koos Eesti ja Leedu kolleegidega välja Rail Baltica infrastruktuuri haldusmudelit, et pakkuda raudtee-ettevõtjatele ühtset liidest. Me ootame, et varioperaator toetab meid ja meie kolleege soovituste andmisel, mis ulatuvad kaugemale raudtee käitamise ja hoolduse praeguse hetke parimatest tavadest. Lisaks ootame ka varioperaatori asjatundlikkust, et aidata kaasa teenusepakkumise loomisele meie oma kodanikele ning ka turistidele rahvusvaheliste ja siseriiklike ühistransporditeenuse raames, mille selgrooks on raudtee, eelkõige Rail Baltica. Esimene ja meie jaoks kõige olulisem ülesanne on Riia pearaudteejaam, millel on potentsiaali saada Balti riikide suurimaks multimodaalseks reisijateveo sõlmpunktiks, kus on järgmise taseme transpordiühendus kasutajatele kättesaadav juba mõne aasta pärast,“ ütles ettevõtte „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ juhatuse esimees Kaspars Vingris

Varioperaator pakub oma pikaajalist kasutus- ja hoolduskogemust ja -teadmisi, et toetada projekti tulevaste käitamis- ja hooldusettevõtete esindamisel nii ehitusetappides kui ka tavapärase tegevuse alguses ja pärast seda. Varioperaator määratleb ehituse käitamis- ja hooldusnõuded, kontrollib nende arvesse võtmist, defineerib funktsionaalsuse määratlemiseks kasutus- ja hooldusnõuded, aitab koostada hankedokumente ning pakub tulevastele operaatoritele ja hooldajatele välja regulatiivse raamistiku, et osutada vajalikke teenuseid nõutaval tasemel. Samuti pakub varioperaator laialdasi kogemusi ja nõustamist võimalike veeremimudelite ja -tüüpide kohta, mida tulevased raudtee-ettevõtted vajavad reisi- ja kaubaveoteenuste jaoks.

Rail Baltica projekti elluviimist rahastavad rahvusriigid – Eesti, Läti ja Leedu – ning Euroopa Liit kaasrahastab neid kuni 85% ulatuses kõigist abikõlblikest kuludest Euroopa ühendamise rahastu (CEF) rahastamisvahendi raames.

Fotod lepingu allkirjastamiselt: https://www.flickr.com/photos/railbalticaglobalproject/albums/72177720301691221

 DB E&C, ühisettevõtte juht, on Deutsche Bahn AG (DB) tütarettevõte – riigi omandis olev integreeritud raudtee-ettevõte, mis koosneb peamiselt Saksamaa põhivõrgu raudteeinfrastruktuuri haldurist (IM) DB Netzest ja selle suurematest raudtee-ettevõtetest (RU) DB Regio (piirkondlik, linna- ja bussiliiklus), DB Fernverkehr (kaugmaa, sh ICE kiirrongid), DB Cargo (kaubavedu).

Renfe on riigiettevõte, mille eesmärk on osutada raudteel reisi- ja kaubaveoteenuseid ning muid raudteetranspordiga seotud lisateenuseid ja -tegevusi. Ettevõte teostab ta raudteeveeremi tootmist ja hooldust. Renfe haldab Hispaania raudteede üldhuvivõrku, pendelrongiteenuseid ja maailmas suuruselt teist kiirraudteevõrgustikku (>3000 km), mis on alates 15. detsembrist 2013 ühendatud Euroopa raudteesüsteemiga. Omades 30-aastast kiirrongikogemust, on nad pidevas arengus ning pakuvad oma klientidele uusi teenuseid, näiteks 2021. aastal käivitatud soodsat kiirrongi Avlo.

INECO on ülemaailmne transpordiinseneride ja -konsultatsiooni referent. Nende enam kui 3500 töötajaga multidistsiplinaarne meeskond on üle 50 aasta aidanud kaasa infrastruktuuride arendamisele raudtee-, maantee-, linnatranspordi- ja lennundussektoris. INECO pakub teenuseid raudteeliini elutsükli kõikides etappides alates selle esialgsest kontseptsioonist kuni hoolduse ja käitamiseni, sealhulgas kõiki kaasatud allsüsteeme: platvormid, rööbastee, võimsus, signalisatsioon ja side.