Ajaloolised faktid

2019 Sõlmitakse esimene Rail Baltica põhiliini projekteerimisleping
2018 Euroopa Liidu Komisjon võttis vastu rakendusotsuse seoses Rail Baltica piiriülese projektiga TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridoris.
Allkirjastatakse ELi CEF3 toetuse kokkulepe.
Rail Baltica projekteerimisjuhised on kinnitatud.
Sõlmiti esimene Rail Baltica ehitusprojekteerimise ja -järelevalve leping Rail Baltica Riia lennujaama raudteejaama, seotud taristu ja viadukti projekteerimiseks.
Marsruudi määramine ja ruumiline territoriaalplaneerimine Rail Baltica raudteevõrgustikuks lõpetati kõigis kolmes Balti riigis, v.a. Kaunase ja Leedu-Poola piiri vahelise lõigu trass, mis sõltub uuendamise teostatavusuuringu tulemustest.
2017 Lõpetatakse kulude-tulude analüüs.
Eesti, Läti ja Leedu peaministrid allkirjastavad valitsustevahelise kokkuleppe.
2016 Rail Balticu hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkuleppe allkirjastamine.
Allkirjastatakse ELi CEF2 toetuse kokkulepe.
Allkirjastatakse toetuse saajate vaheline leping.
Võetakse vastu kolme Balti riigi, Poola ja Soome ühisdeklaratsioon.
2015 ELi CEF1 toetuse kokkuleppe allkirjastamine.
Antakse välja Balti riikide, Poola ja Soome transpordiministrite ja ELi transpordivoliniku Violeta Bulci deklaratsioon.
Põhjalikud tehnilised uuringud.
PricewaterhouseCoopers töötab välja kohustuste lepingu mudeli.
Poola ja Soome avaldavad projekti toetavad kirjad.
2014 Kolme Balti riigi peaministrid allkirjastavad ühisavalduse.
Asutatakse RB Rail AS.
2013 Eesti, Läti ja Leedu transpordiministrid allkirjastavad jätkuva koostöö deklaratsiooni.
2011 AECOM viib läbi tasuvusuuringu.
Kolme Balti riigi peaministrid allkirjastavad ühisavalduse.
2010 Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome transpordiministeeriumide esindajad kirjutavad alla memorandumile.
2008 Euroopa Komisjoni otsus Läti, Leedu ja Eesti projektide üleeuroopalise transpordivõrgu raames kaasfinantseerimisest.
2007 COWI AS viib läbi uuringu.
Läti ja Leedu transpordiministrid kirjutavad alla vastastikuse mõistmise memorandumile.
2006 Rail Balticu viie partnerriigi transpordiministrid kirjutavad alla kavatsuste deklaratsioonile.
2005 Euroopa Komisjon kuulutab välja hanke tervele Ühtekuuluvusfondi teostatavuse eeluuringule Rail Balticu projekti kohta.
Interreg IIIB juhtkomitee kinnitab Rail Balticu Interreg IIIB projektitaotluse.
2004 Rail Baltic lisatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) prioriteetide loendisse.
2003 Rail Baltic on Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Ülemkogule esitatud ettepaneku prioriteetsete projektide loendis.
2001 Eesti, Läti ja Leedu transpordiministrid allkirjastavad koostöölepingu.
1994 Rail Balticu kontseptsiooni mainitakse esimest korda poliitilises ühisdokumendis „Läänemere regiooni visioon ja strateegiad 2010“ kui olulist tegurit Läänemere regiooni ruumilises arengus.
1991 – 1997 Projekti esimest ideed ja visiooni arutatakse üleeuroopalistel transpordikonverentsidel Prahas, Kreetal ja Helsingis.