Uued Rail Baltica uuringud näitavad soovitusi rahvusvaheliste ja piirkondlike jaamade jaoks

 

Rahvusvaheline konsortsium, mida juhib ülemaailmne arhitektuuri-, inseneri- ja konsultatsioonifirma Ramboll, lõpetas hiljuti Rail Baltica ühisettevõtte nimel kaks uuringut ning andis soovitusi selle kohta, kuidas maksimeerida rahvusvahelise Rail Baltica arendamisest ja toimimisest saadavat sotsiaalmajanduslikku kasu nii reisijatejaamades kui ka piirkondlikes raudteeteenustes. Nende uuringute tulemused integreeritakse Rail Baltica globaalse projekti edasiarendamisse ning loovad aluse edasiseks tõhustatud koostööks ülemaailmse projekti tarneorganisatsioonide, omavalitsuste, äriliitude, transporditeenuste pakkujate, valitsusväliste organisatsioonide ja teiste asjakohaste partneritega.

 

Rail Baltica rahvusvaheliste reisijatejaamade laiema sotsiaalmajandusliku kasu või brutolisandväärtuse (GVA) maksimeerimise uuring, mille viis läbi Rambolli juhitud konsortsium, sealhulgas Gottlieb Paludan Architects, Architects Soini & Horto, RealDeal, andis mitmeid soovitusi, hõlmates nii lühiajaliselt rakendatavat kui ka laiemat pikaajalist planeerimist ning pideva arengu perspektiivi, kuidas arendada kõiki 7 Rail Baltica rahvusvahelist jaama – Tallinn Ülemiste, Pärnu, Riia peamine sõlmpunkt, Riia rahvusvaheline lennujaam, Panevėžys, Kaunas ja Vilnius – tagamaks nende roll mitmeliigilise transpordi sõlmpunktidena ning vahetu linnakeskkonna ja kaugema majandusarengu oluliste mootoritena.

„Rail Baltica on ainulaadne raudteeinfrastruktuuri projekt ning oluline on õppida rahvusvahelistest ja tõestatud kogemustest, et tagada Rail Baltica taristu ja majanduskoridori potentsiaali täielik ärakasutamine,“ ütles dr Stefano Manzo, RB Rail ASi transpordiökonomist. „Nende uuringute tulemusi kasutatakse kindla vundamendina, et jätkata dialoogi asjaomaste projektipartnerite, otsustajatega, et suurendada veelgi Rail Baltica infrastruktuuride ja teenuste keskendumist tulevastele lõppkasutajatele, inimestele ja ettevõtetele. Tõepoolest, kuna iga Rail Baltica piirkondliku peatuse kavandatud asukoht on rahvaarvu, majandustegevuse, potentsiaalse arengu jms osas erinev, on piirkondlike jaamade planeerimise ja projekteerimise etapis edu saavutamiseks vajalik tihe koostöö kohalike omavalitsuste ja kogukondadega, kuid ka pidev areng”.

Üldiselt on mitmeid rahvusvahelisi näiteid, kuidas raudtee reisijatejaamadel on potentsiaal hoogustada majandusarengut. Näiteks Ühendkuningriigis seostati Manchester Piccadilly jaama avaliku piirkonna ümberehitamist 33% maa väärtuse tõusuga, umbes 3000 töökoha loomisega vahetult raudteejaama ümbruses ning 2000 m2 kaubanduspinna loomisega jaama ümbritsevale alale.

Sarnaselt tekitas Sheffield Station Gateway programm jaamapiirkonda 74 miljoni naela suuruse siseinvesteeringu, mis omakorda tõi Sheffieldi linnas kaasa brutoväärtuse tõusu 3,4 miljonit naela aastas. Lisaks näitavad Rootsist pärit empiirilised tõendid 20% või suuremat elanikkonna, tööhõive ja majandusliku mitmekesisuse suurenemist 3 km raadiuses uutest raudteejaamadest linnades, linnalähedastes ja kaugemates kohtades, samas kui Hispaanias on täheldatud tugevat reaktsiooni kiirraudteeühendusele teenindus-, turismi- ja teadmismahukate tegevuste ärivaldkondades. 

 

Raudtee rahvusvahelised jaamad – mitmeliigilised transpordisõlmed ning inimeste ja ettevõtete kohtumispaigad

Uuringu peamised järeldused hõlmavad soovitusi selle kohta, kuidas arendada  jaamu inimeste ja ettevõtete kohtumispaikadena, sealhulgas kujundada mugavust ja atraktiivsust igat liiki kasutajatele, minnes seetõttu kaugemale jaamade ajaloolisest funktsioonist transpordi operatiivrajatistena. See tähendab teenuste pakkumist, et muuta atraktiivsemaks inimestele, mitte ainult reisijatele: selle näiteks võivad olla jaemüügipiirkonnad, mitmesugused suupistevalikud, meelelahutusvõimalused ja nii edasi.

Uuring uurib võimalikku sünergiat ja vajadust integreeruda ümbritseva linnamaastikuga läbi kaasaegse jaamaplaneeringu, mis tagaks üldise ligipääsetavuse ning ettevõtluse ja ühiskonna arengu transiidile orienteeritud arengu perspektiivis, st kompaktsed, jalgsi läbitavad, jalakäijatele suunatud segakasutusega kogukonnad, mille keskmes on kvaliteetsed rongisüsteemid.

Lisaks tegeleb uuring küsimusega, kui oluline on arendada Rail Baltica raudtee rahvusvahelisi reisijaamu kui kaasaegseid linnatranspordi sõlmpunkte, et oleks võimalik tagada erinevate liikumisteenuste tõhus ja sujuv integreerimine, raudtee ühendamine ühistranspordi ja eratranspordiga, sealhulgas mootorita transpordiliikidega ning jagatud ja tellitavate liikumisteenustega.

 

Kas tõhusalt välja töötatud piirkondlikud reisijateveoteenused võivad aidata edendada regionaalarengut ja ühtekuuluvust

Piirkondliku mõju uuring annab ülevaate regionaalsetest sotsiaalmajanduslikest võimalustest, mis on seotud uute või täiustatud regionaalsete raudteeteenuste rakendamisega Rail Baltica koridori arendamise perspektiivis. 

Selles kontekstis rõhutatakse uuringus Rail Baltica piirkondlike peatuste otsustavat rolli elanikkonna ja ettevõtete võimalikul ümberpaiknemisel, pakkudes linnavälistele piirkondadele nii mobiilsust, kui ka vajalikke teenuseid. Sellised teenused ulatuvad e-kaubanduse pakkide kättetoimetamise jaamadest kuni teenusteni, mida nõuavad kohaliku ja piirkondliku liikuvuse kaasaegsed ja tõhusad mitmeliigilised sõlmpunktid kohaliku ja piirkondliku mobiilsuse tagamiseks, samuti mitmed teenused, mis on omased Rail Baltica piirkondlike peatuste asukohtade erinevatele omadustele, näiteks turismiteenused või linnaäärsete piirkondade elanikele mõeldud teenused, sh ostlemine või vaba aja veetmine.  

Uuring tõstab esile ka seda, kui tõhusalt saavad raudtee piirkondlikud reisijateveoteenused kaasa aidata piirkondliku ühtekuuluvuse suurendamisele, avastades paremast ühenduvusest ja digitaliseerimisest tulenevaid võimalusi ning ääre- ja maapiirkondade suurenenud ligipääsetavust. Samuti tuleks tagada piirkondlike raudteeteenuste integreerimine laiema piirkondliku mobiilsussüsteemi ja tootmisvõrguga, sealhulgas piirkondlike ja kohalike logistikateenuste integreerimine ja arendamine, et kasutada täielikult ära äsja arendatud piirkondlikke raudteeinfrastruktuure ja -teenuseid.

Uuringute täielikud aruanded leiate Rail Baltica globaalse projekti ametlikult veebilehelt: https://www.railbaltica.org/et/rail-baltica-sajandi-projekt/dokumendikogu/ 

 

Rail Baltica rahvusvaheliste ja piirkondlike jaamade rakendamise edenemine

 Eestis

Praegu on valmimas Ülemiste reisiterminali ja taristu põhiprojektid, hankelepingu sõlmimisega välja kuulutatud ehitushange on kavandatud 2022. aasta oktoobrisse ning ehitus peaks valmima 2027. aasta sügisel. Pärnu reisiterminali põhiprojekt on valmis, ehitushange peaks algama 2023. aastal ja ehitamine algama 2024. aastal. Terminali valmimine on planeeritud 2027. aastaks, mis on ka vastava põhitrassi ehituslõigu valmimise tähtaeg. Eesti regionaalpeatuste jaoks töötatakse eskiislahendused välja paralleelselt põhitrassi projekteerimisega ja põhitrassi lõplike projektlahenduste kaalumisega. Raplamaal on sõlmitud leping kohalike peatuste projekteerimiseks – selle lepingu raames töötatakse välja ka Rail Baltica kohalike peatuste jaamahoonete ja ooteplatvormide vaheliste viaduktide tüüpprojektid.

 

 

Lätis

Kahe suurema Rail Baltica projektirajatise – Riia pearaudteejaama ja Riia rahvusvahelise lennujaama – ehitustööd edenevad. 2021. aastal teostatud ehitustööde maht ületas 55 miljonit eurot ning projekti mõlemas etapis omandati suurem osa maadest. Samal ajal ulatus 2021. aastal peajaamas teostatud ehitustööde maht 50,8 miljoni euroni. Tänavu käivad ehitustööd Rail Baltica Riia pearaudteejaama territooriumil, sealhulgas jaamahoone lõunaküljel. 2021. aastal alustati ehitust Riia rahvusvahelises lennujaamas, mis laieneb sel aastal uue juurdepääsutee rajamiseni lennujaama teelt/teele, luuakse parkla laiendus ja kõik kommunaalrajatised. Algab viadukti vaiade ehitamine ja esimesed tööd jaamahoones, kuhu rajatakse uus jalakäijate sild, mis ühendab terminali lennujaamaga ning lennujaam-raudtee (pagasi) tunnel.

Regionaaljaama teostuse osas jätkub läbirääkimismenetlus ettevõtte valimiseks, kes tagaks Rail Baltica 17 piirkondliku mobiilsuspunkti projekteerimise Lätis ning teostaks omanikujärelevalvet, sealhulgas kõik projekteerimiseks vajalikud ettevalmistused.

 

Leedus

Arhitektuurivõistluse Vilnius Connect võitja kuulutatakse välja lähikuudel, seejärel järgnevad projekteerimistööd. Panevėžyse sõlme eriplaneeringu koostamise leping on kavas allkirjastada 2022. aasta juunis. Kui eriplaneering on valmis, otsustatakse Panevėžyse rahvusvahelise jaama asukoht ja plaan on kavas ette valmistada kahel eelseisval aastal. Kaunase reisijaama projekteerimise hange on kavas välja kuulutada augustis/septembris 2022.

 

RB Rail AS Rahvusvaheliste Reisijaamade Kogulisandväärtuse Maksimeerimine 2022, ENG

– Kokkuvõte (PDF)
– Lõpparuanne (PDF)

Piirkondliku Mõju Uuringud: Piirkondlike Raudteepeatuste ja -teenuste Sotsiaalmajanduslik Mõju 2022, ENG

– Kokkuvõte (PDF)
– Lõpparuanne (PDF)