Algatatakse ajalooline raudtee elektrifitseerimise hange Rail Balticu kiirraudtee jaoks

1. juunil 2022 teatas Rail Balticu ühisettevõte RB Rail AS riigihankest Rail Balticu energiavarustuse allsüsteemi projekteerimiseks ja väljaehitamiseks kogu Rail Balticu liini jaoks, mis hõlmab rohkem kui 870 km Eestis, Lätis ja Leedus. Energiavarustuse allsüsteemi ühine kasutuselevõtt – Tallinnast Leedu-Poola piirini ja Kaunasest Vilniuseni – teeb Rail Balticu elektrifitseerimisest suurima Euroopas üksikprojektina elluviidud raudtee elektrifitseerimise projekti. See võimaldab tagada täieliku vastavuse ohutus- ja koostalitlusnõuetele ning saada seega kasu mastaabisäästust ja ühtlasi saavutada maksimaalse keskkonnakasu.

Hange korraldatakse kaheosalisena ja kavakohaselt viiakse see lõpule 2023. aasta lõpuks. Energiavarustuse allsüsteemi reguleerimisala hõlmab järgmisi põhikomponente: kõrgepinge ühenduspunktid trafoalajaamade ühendamiseks avalike kõrgepinge elektrivõrkudega, trafoalajaamad, kontaktõhuliini süsteem, elektrivarustuse kontrolli süsteem ja muud energiavarustuse allsüsteemiga vahetult seotud komponendid.

„Peame seda Rail Balticu üldprojekti jaoks tõeliselt ajalooliseks saavutuseks, mis annab veenvalt kinnitust Balti riikide otsusekindlusest viia see projekt ühiselt ellu. See on esimene kord, kui sellise ulatuse ja mastaabiga hange korraldatakse kolmes Euroopa riigis eesmärgiga tagada ühtne elektrifitseerimissüsteem, millel on mitmes riigis samad hoolduseeskirjad ja koostalitlusvõime nõuded,“ ütles RB Rail ASi süsteemide ja operatsioonide üksuse juht Jean-Marc Bedmar.

Praktikas tähendab valitud tegevusviis ühtlasi vajadust käsitleda piirimõjudest ja erinevatest õigusaktidest tulenevat täiendavat keerukust – Rail Balticus, ELi Põhjamere-Läänemere põhivõrgukoridori puuduvas lülis, jääb Eesti, Läti, Leedu ja Poola vahele kolm piirilõiku. Juba projekti enda suurus on muljetavaldav – 870 km pikkuse kaherööpmelise rööbastee kogupikkus nõuab enam kui 2000 km kontaktliinide süsteemi, umbes 4 350 tonni vaskmaterjale ja 50 000 masti paigaldamist. Rail Baltic tarbib aastas 900 GWh elektrit, mis toob hinnanguliselt kaasa ligikaudu 3% riigisisese tarbimise kasvu igas Balti riigis.

„Suure piiriülese Eestit, Lätit ja Leedut läbiva ning Poolaga ühendatud raudtee elektrifitseerimisprojektiga jätkamine eeldab tiheda koostöö sisseseadmist valitsusasutuste vahel, elektrienergia põhivõrguettevõtjate ja elektritarnijate tugevat kaasatust, mis võimaldab lõppkokkuvõttes maksimeerida Rail Balticu panust ELi energia- ja transpordipoliitikasse, rohelisse kokkuleppesse ja riiklikesse süsinikdioksiidi heite vähendamise kavadesse,“ jätkas Jean-Marc Bedmar.

Juba mõned aastad ja isegi enne Euroopa rohelist kokkulepet on Rail Balticu projekti elluviijad analüüsinud liini keskkonnamõju, mis puudutab rongide veoks kuluvat energiat. „Ranged tingimused keskkonnamõjude minimeerimiseks on Rail Balticu elektrifitseerimise lahutamatu osa. Näiteks kogu veoahela energiatõhusus on rohkem kui 85% ja komponentide kasutusiga on vähemalt 50 aastat,“ lisas Bedmar.

Kavandatav uus staatiliste sagedusmuundurite elektrifitseerimisarhitektuur on sellise mastaabiga projekti puhul samuti ainulaadne, tagades riikidevahelise paindliku ja tõhusa lõimumise.

„Praeguses geopoliitilises olukorras on jõudude ühendamine olulisem kui kunagi varem. Ja kõnealune hange on tõend nii Rail Balticu projekti kui ka ELi piiriülese strateegilise projekti elluviimise poliitika küpsusest,“ ütles Marc-Philippe El Beze, RB Rail ASi tehniline juht ja juhatuse liige. „Astudes neid otsustavaid samme Rail Balticu energiavarustuse allsüsteemi väljaehitamise suunas, jõuavad Rail Balticu üldprojekt ja meie energiasektori partnerid lähemale toimivale taristule, mis on täielikult varustatud tipptasemel elektrilise veojõutehnoloogiaga, ülimalt tõhus ja minimaalse keskkonnamõjuga – sillutades nii teed suuremahulisele elektritranspordile aastakümnendi lõpuks. Oleme selle saavutuse üle tõeliselt uhked ja ootame edukat hankeprotsessi ja järgmisi samme.“

2021. aasta alguses valis Rail Balticu ühisettevõte RB Rail AS üldprojekti energiavarustuse allsüsteemi kasutusele võtmiseks inseneriteenuse pakkuja (ENE Engineer). RB Rail AS korraldatud rahvusvahelise hanke võitjaks kuulutati ettevõtete DB Engineering & Consulting GmbH, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Italferr S.p.A. ühendus.

Rail Balticu üldprojekti elluviimist rahastavad rahvusriigid – Eesti, Läti ja Leedu – ning Euroopa Liit tagab kaasrahastamise kuni 85% ulatuses kõigist abikõlblikest kuludest, eelkõige Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi raames.

RB Rail AS

RB Rail AS on rahvusvaheline Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et juhtida ja koordineerida Rail Balticu üldprojekti – Baltikumi esimese sellise ulatusega taristu arendusprojekti – elluviimist. RB Rail AS vastutab selle raudteetaristu megaprojekti arendamise, väljaehitamise ja kaubastamise eest.

Rohkem teavet Rail Balticu üldprojekti kohta: www.railbaltica.org

01.06.2022