Rail Baltica projekti raames allkirjastati 353 miljoni eurone toetusleping Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusametiga

Täna teatas Rail Baltica ühisettevõtte Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) Rail Baltica toetamise täiendava piiriülese toetuslepingu allkirjastamisest. Kõnealuse lepingu kogueelarve on 422,6 miljonit eurot, millest CEF panus moodustab 353,9 miljonit eurot ehk 85%, ülejäänud 15% rahastavad kolme Balti riigi valitsused.

Leping allkirjastatakse Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA), RB Rail ASi, Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Läti Vabariigi Transpordiministeeriumi ning Leedu Vabariigi Transpordi- ja Sideministeeriumi vahel.

„Elame praegu geopoliitilise kriisi, pidevate hinnakõikumiste ja ehitusmaterjalide ebastabiilse kättesaadavuse põhjustatud süvenenud majandusliku ebakindluse ajal ning olulisem kui kunagi varem on Rail Baltica valmimiseks ja selle positsiooni säilitamiseks Euroopa Liidu prioriteetsete kiirete taristuprojektide seas vaja tagada tihe piiriülene koostöö kolme Balti riigi partneri vahel. Rail Baltica ei ole enam lihtsalt vajadus, see on kohustus ja täiendav finantseering võimaldab meil täita kriitilised eesmärgid ning minna Rail Baltica ehitamise ja rakendamise ühtse Baltikumi projektiga edasi,“ ütles RB Rail AS juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna.

Kooskõlastatud tegevustes kajastuvad juba järgmisel aastal alustatavad prioriteetsed ülesanded, muu hulgas:

  • ülejäänud Rail Baltica põhitrass Leedus, sealhulgas Poola–Leedu riigipiiri ja Kaunase linnasisese transpordisõlme vahelise lõigu, Kaunase linnasisese transpordisõlme, Kaunase linnasisese transpordisõlme ja Vilniuse linnasisese transpordisõlme vahelise lõigu ning Vilniuse linnasisese transpordisõlme projekteerimine. Toetus katab ka osa maa sundvõõrandamise hüvitistest;
  • Rail Baltica põhitrassi ehitustööde alustamine Lätis Läti–Leedu piiri lähedal asuval prioriteetsel lõigul ning Skulte taristu hooldusrajatise, mis asub Põhja-Lätis Läti-Eesti piiri lähedal, ehitusbaasi üksikasjaliku tehnilise projekti väljatöötamine;
  • Rail Baltica põhitrassi aluskonstruktsiooni ja sellega seotud elementide ehitamine Eestis, sealhulgas Ülemiste terminali ja metsistega seotud leevendusmeetmete projekteerimine Pärnust Eesti–Läti piirini.
  • tegevused, mille eesmärk on tagada piiriülene mõõde ja tehniline koostalitlusvõime, sealhulgas teavitatud asutuse (NoBo) ja hindamisasutuse (AsBo) hindamisteenused projekteerimis- ja ehitustöödele, projekti autorijärelevalve üksikasjaliku tehnilise projekti elluviimisel ehituse ajal, residentinseneri (FIDIC) teostatav ehitustööde järelevalve ning piiriülese ehitushanke asjakohaste mudelite analüüs. Samuti on rahastamiseks soovitatav kliimakindluse metoodika väljatöötamise ja sõeluuringuid tõendava dokumendi ning kontrollimisprotsessiga seotud tegevus.

Lisaks tagavad kinnitatud tegevused Rail Baltica RB Rail ASi poolt koordineerimise edasise jätkumise piiriülese üldprojektina nii koostalitlusvõimet võimaldavate tehniliste lahenduste, tarneviiside kui ka kvaliteedi osas, sh tagavad vajaliku keslikkuse ja kliimaneutraalse transpordi, muu hulgas tagatakse kestlik ja kliimaneutraalne transporditaristu kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Rail Baltica globaalse projekti jaoks soovitatav arvestatav summa sellest rahastusest lisandub juba olemasoleval rahastamisperioodil 2014–2021, kus Rail Baltica projekti elluviimiseks on saadaval üle 1,2 miljardi euro, millest 85% tuleb Euroopa ühendamise rahastust (CEF). 

CEFi transpordiprogrammi abil viiakse ellu Euroopa Liidu transporditaristu poliitikat, toetades üleeuroopaliselt investeeringuid transporditaristu ehitamiseks või ajakohastamiseks