Rail Baltica jaoks on väljatöötamisel terviklik energiavarustuse allsüsteem

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS eestvedamisel on alustatud uuringuga, et töötada välja Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi hankemudel ja kasutuselevõtu strateegia. Leping uuringu teostamiseks allkirjastati 2019. aasta jaanuaris INECO–ARDANUY konsortsiumiga, kuhu kuuluvad Hispaania inseneeria ja konsultatsiooniettevõtted Ingenería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO) ja ARDANUY Ingenería, S.A (ARDANUY). Mõlemal konsortsiumipartneril on laialdane kogemus raudteesektoris, eriti energiavarustuse allsüsteemide osas.  

Õhuliini kontaktvõrgu süsteem elektrifitseeritud kiirrongile Hispaanias. Autor: Kees Vanamölder, RB Rail

Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi uuringu alla kuuluvad:

 • Raudtee elektrienergiavajaduse hindamine vastavalt Rail Baltica raudteel prognoositavale rongiliiklusele;
 • Balti regioonis tegutsevate elektrienergia tarnijate analüüs;
 • Elektrienergia ülekandevõrkude analüüs;
 • Erinevate veojõualajaama tehnoloogiate analüüs ja vastav juurutamise strateegia;
 • Erinevate kontaktvõrkude tehnoloogiate analüüs ja vastav juurutamise strateegia;
 • Ülevaade elektrienergia tarnijate tingimustest energia pakkumisel;
 • Tingimustele vastava energiavarustuse allsüsteemi hankemudeli tuvastamine, lähtudes eelkõige tõhususe aspektist.

Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi rajamine on pikaajaline investeering, mistõttu on oluline teostada vastavasisuline eelnev analüüs, lähtudes parimast olemasolevast tehnoloogiast ja võttes arvesse selle elutsükli maksumust, et leida majanduslikult kõige otstarbekam lahendus.

Peamiseks eesmärgiks on välja töötada energiavarustuse allsüsteem, mis on:

 • Ohutu,
 • Koostalitlusvõimeline,
 • Töökindel, et tagada raudtee pidev toimimine,
 • Kohandatav vastavalt muutustele raudtee opereerimisel,
 • Disainitud arvestades liikluse iseloomuga ja operaatorite vajadustega,
 • Koormuse, hoolduse ja energiakasutuse seisukohalt tõhus,
 • Loodud eesmärgiga vähendada elutsükli kulusid ja seega tagada parem investeering.

Uuringu raames analüüsitakse süvitsi tehnoloogilisi aspekte, võttes arvesse muutuseid energiasektoris: paradigma nihkumine tsentraliseeritud toomiselt detsentraliseeritule, fossiilsetelt kütustelt taaskasutavatele ressurssidele, passiivsetelt tarbijatelt aktiivsetele “tootjatele-tarbijatele”. Konsortsium tegeleb nende muutustega, uurides turutingimusi, valikuvõimaluste kättesaadavust, sobivust ning erinevaid hankemudeleid.  

Üks Rail Baltica projekti eesmärke on rajada keskkonnasäästlik infrastruktuur. Siinkohal on oluline märkida, et peamine takistus EL’i kliimakohustuste täitmisel on endiselt transpordisektori poolt tekitatavad heitkogused, mida saab suuresti leevendada just läbi vedude suunamise raudteetranspordile. Nimelt on raudteetransport kõige energiatõhusam motoriseeritud transpordiviis, veetranspordi kõrval. Energiavarustuse allsüsteemidel on raudteeinfrastruktuuris keskne roll. Sellest tulenevalt on see kesksel kohal ka EL’i jätkusuutliku liikuvuse poliitika kujundamisel ja on teeviidaks kliimaneutraalse transpordi kättesaadavuse laiendamisel Euroopas.

Käesolevas uuringus analüüsitakse energiavarustuse allsüsteemide mõju keskkonnale ja võimalusi selle vähendamiseks nii projekteerimis- kui ka ehitusetapis, samuti raudtee toimimisel ning hooldamisel. Allsüsteemide projekteerimine, kättetoimetamine ja toimimine on sealjuures olulised valdkonnad, kus lisaks tehnoloogilistele muudatustele rakendatakse uudseid viise energiakasutuse jälgimiseks ning tõhustamiseks. Samuti otsitakse võimalusi heitgaaside vähendamiseks ja jätkusuutlikumate lahenduste rakendamiseks. Käesolev uuring mängib olulist rolli Rail Baltica projekti ambitsioonika eesmärgi elluviimisel.

Uuringu tulemusi on oodata järgneva kaheksa kuu jooksul.

Konsortsiumist

Hispaania ettevõttel INECO on laialdane kogemus ja kõrgetasemeline ekspertiis raudteesektoris. Ettevõte pakub teenuseid transpordi investeeringute erinevatel etappidel eeluuringutest kuni tegevus- ja hooldamisplaani koostamiseni. ARDANUY on spetsialiseerunud raudtee-ehitusettevõte, mis pakub teostatavusuuringuid, esialgset ja üksikasjalikku projekteerimist, keskkonnamõju hindamist, projektijuhtimist, kulude ja tulude analüüsi ning muid seonduvaid teenuseid.

11.02.2019