Baltikumi esimene veebihäkaton uuenduslike ideede toomiseks Rail Baltica globaalsesse projekti

Rail Baltica globaalse projekti koordinaator korraldab esmakordselt tervenisti veebis toimuva häkatoni, mille eesmärk on soodustada inimesi, riike ja paiku ühendava tulevikutaristuga seotud uute ideede leidmist. Rail Baltica 48 tunni häkaton, mis toimub veebis 10.-12. detsembril 2021, toob kokku üle saja osaleja kõigist kolmest Balti riigist ja kaugemaltki. Osalejaid üle Baltikumi ning regiooni piiride tagant kutsutakse üles esitama inspireerivaid ja innovatiivseid ideid ühes kolmest põhielemendis: ühendus, jätkusuutlikkus ja kogukond.

Ettevõtjaid, arendajaid, valitsusväliseid organisatsioone ja kogukondade esindajaid, teadlasi ja üliõpilasi, infrastruktuuri ja mobiilsuseksperte, aga ka disaini- ja tooteeksperte kutsutakse üles algatusega ühinema, selles osalema ning Rail Baltica projekti puudutavaid värskeid vaatenurki esitama. Varasemad kogemused pole osalemiseks nõutavad – oodatakse loomingulist ideed ning 3-8 inimesest koosnevat tiimi.

Häkatonile saab registreeruda sündmuste platvormil eventornado.com/event/rail-baltica-hackathon või globaalse projekti veebiküljel: railbaltica.org/rail-baltica-hackathon.

Ühendusest

Tulevane Rail Baltica taristu pakub võimalusi uuteks teenusteks, mis regioonis praegu puuduvad, kuid mida on demonstreeritud või pakutud mujal või teiste transpordimooduste poolt. Lahendusi võib üles ehitada nii tulevasele füüsilisele taristule kui ka tekkivale majanduskoridorile. Näited võiksid olla seotud olemasolevate ehitusplokkide taaskasutamisega, reisijateveo teenustega, kaubaveoga, taristu endaga või teiste asjadega, mida saaks samaaegselt raudteega edastada, andes majanduskoridoris ettevõtlusele hoogu juurde.

Keskkondlikust jätkusuutlikkusest

Raudtee ise hakkab mängima tähtsat rolli süsinikdioksiidi heite vähendamise soodustamises ning keskkondliku jätkusuutlikkuse parandamises Balti riikide transpordisüsteemides. Milliseid muid lahendusi võiks siinne globaalne projekt uurida, mis aitaksid keskkonnale kõige vähem kahju ja enim kasu tuues raudteed üles ehitada ja käigus hoida? Lahendused võiksid hõlmata näiteks protsesside optimeerimist, vabatahtlikega seotud kampaaniaid, ettepanekuid avaliku ja erasektori partnerluseks või isetoimivateks lahendusteks.

Kogukonnast

Virtuaalhäkatoni kolmas põhielement on kogukond. Rail Baltica põhitrass läbib enam kui 210 km Eestis, 260 km Lätis ja 390 km Leedus. Raudtee läheduses elavaid kogukondi kaasa haarates on Rail Baltica juba suutnud taristulahendusi parandada (näiteks ülekäigurajad ja raudteeülesõidud) ning soodustada laiemat diskussiooni raudteede ümbruse territoriaalarengust ja pakutavatest teenustest ning valmistuda ehitusfaasi aegseteks möödapääsmatuteks ebamugavusteks. Lahenduseks võiks pakkuda näiteks ideid, mis puudutavad eri ühiskonnarühmade ja huvide köitmiseks sobilikke tööriistu ja formaate, sh digitaalseid ja füüsilisi.

Osalemisest

Häkatonist võtavad osa ekspertmentorid nii Rail Baltica projekti juurutavatest organisatsioonidest kui ka riigi-, kõrgharidus- ja erasektorist, kes pakuvad häkatonist osavõtjatele individuaalseid konsultatsioone. Igal osalejal on juurdepääs mentori juhistele ja nõuannetele oma lähenemise parandamiseks, sealhulgas oma ideega sobivate parimate lahenduste valimiseks.

„Lisaks juba olemasolevatele toimingutele eri kuulajaskondade köitmiseks ja uute ideede otsimiseks tahaksime projekti nimel kasutada häkatoni-formaati mitmesuguste küsimuste esitamiseks. Milliseid praegu siinses regioonis puuduvaid teenuseid võiks tulevane taristu võimaldada? Kuidas saab Rail Baltica anda jätkusuutlikkuse eesmärkidesse oma panuse? Kuidas saame kanda hoolt, et kogukonnad oleksid selle protsessi aktiivsed osalejad? Kutsume kõiki üles selle suure muutuse kavandamise protsessist aktiivselt osa võtma,“ ütles Girts Bramans, RB Rail ASi strateegiliste sidusrühmade ja kommunikatsiooni juht.

Rohkem infot: railbaltica.org/rail-baltica-hackathon ja  eventornado.com/event/rail-baltica-hackathon