RB Rail AS-i avaldus Rail Baltica ühisauditi tulemuste kohta

Ühisettevõte RB Rail AS on 2019. aastal läbiviidud Eesti, Läti, Leedu riigikontrollide ühise Rail Baltica auditi tulemustega tutvunud. Usaldame ja austame täielikult sõltumatute auditeerimisasutuste ühise auditi tulemusi,“ ütles RB Rail ASi ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna. “Oleme pühendunud projekti elluviimisele ja juba alustanud vajalike meetmete rakendamist, et teha muudatusi auditi käigus välja toodud valdkondades.”

 

„Ehkki audit toob välja riske projekti lõpptähtaja saavutamise kui ka eelarve osas, jääb meie sihiks Rail Balticu valmimine aastaks 2026. Peamised tingimused selle eesmärgi saavutamiseks on otsustusprotsesside korrigeerimine projekteerimis- ja ehitusetapis ning rahastuse õigeaegsus. Kui need eeltingimused on täidetud, saab Rail Baltica õigeks ajaks valmis,” ütleb Driksna.

Vastuseks Rail Baltica kulude suurenemise väitele, ütleb RB Rail ASi finantsjuht Ignas Degutis: „Kuna Rail Baltica projekteerimine on käimas, siis sellest tulenevalt on planeerijatel rohkem teada detaile, millega peab projekti elluviimisel arvestama. Kõigi riikide Rail Baltica kulud ajakohastatakse pärast detailse tehnilise projekti valmimist 2021. aastal ning viiakse läbi ka täiendavaid uuringuid reisijate- ja kaubavoogude kohta. Samal ajal peab arvestama ka võimalustega projektide maksumuse vähenemiseks, seda läbi konsolideeritud ühishangete ja nutikate insenerilahenduste rakendamise.”

Rääkides auditeerimisaruandes viidatud eelarvetoetuse suurendamisest esimese toetuslepingu alusel, rõhutas Ignas Degutis: “17. detsembril 2019 muutsid Balti riikide ühisettevõte ja Euroopa Komisjon esimest toetuslepingut ning ajakohastasid rahastatavate tegevuste loetelu ja ulatust. Sellega on kõik kavandatud tegevused kooskõlas esimese toetuslepingu olemasolevate rahaliste vahendite ja ajakavaga.”

 

Peamised auditist lähtuvad soovitused ja RB Rail AS tegevused

Audit kinnitab, et RB Rail AS on hangete läbiviimiseks ja lepingute haldamiseks välja arendanud nõuetekohased reeglid. Lisaks kinnitas audit, et regulatsioone rakendatakse õiguspäraselt. Tegemist on olulise järeldusega, mis kinnitab, et RB Rail AS korraldab avalikke hankeid nõuetekohaselt. Ometi esitatakse auditis valdkonnad, kus RB Rail AS peaks parendama nii regulatsiooni kui selle rakendamist, et saavutada hanke- ja lepingute sõlmimise protsessis veelgi kõrgem kvaliteet. Sellest tulenevalt töötab RB Rail AS 2020. aasta märtsiks välja uue sisemise protseduuri hankekomitee liikmete ja välisekspertide valimiseks, samuti uue regulatsiooni turu eeluuringute läbiviimise kohta.

Audit rõhutab riskijuhtimissüsteemi olulisust, mis hõlmab kõiki projekti huvigruppe. Auditis jõutakse järeldusele, et RB Rail AS on tuvastanud, hinnanud ja prioritiseerinud projekti elluviimisega seotud riskid. Siiski juhib audit õiglaselt tähelepanu vajadusele kasutada ühtset riskijuhtimissüsteemi, mis oleks lisatud ka igapäevastesse toimingutesse. Ühtse riskijuhtimise arendamiseks on RB Rail AS teinud hanke planeerimise, ajakava koostamise, aruandluse ja riskijuhtimise tarkvara kasutusele võtmiseks. Selle abil tagatakse ajakava ja eelarve kõikehõlmav jälgimine projekti elutsükli vältel ning see võimaldab muudatuste, võimalike probleemide ja riskide hõlpsa avastamise ning ennetamise. Planeerime süsteemi rakendada 2020. aasta juulis.

RB Rail AS on Rail Baltica ühisprojekti keskse koordinaatorina valmis pakkuma vajalikku sisendit projekti omanikele – Balti riikide vastavatele ministeeriumidele – vajalike muudatuste tegemiseks otsuste langetamisel, muudatuste juhtimisel ja ka pikaajalises finantsplaneerimises. Just need valdkonnad tuvastas audit projekti omanike poolt kohest reageerimist vajavate punktidena.

 

Mis on 2019. aastal Rail Baltica projektis ära tehtud

Kuigi kolme Balti riigi ühine auditiaruanne kutsub üles tegema otsustavaid samme raudteeprojekti elluviimise parandamiseks, on Rail Baltica projekt andnud 2019. aastal märkimisväärseid ja käegakatsutavaid tulemusi. See on olnud Rail Baltica projektiga seotud üksuste ühine panus ja koostöö, kuhu on panustanud ministeeriumid, rahvuslikud ettevõtted, Euroopa Komisjon, ühisettevõte ja tarnijad üle Euroopa:

 • Alanud on projekteerimistööd 411 kilomeetri pikkusel põ
 • Kogenud rahvusvaheliste ettevõtetega sõlmiti kuus põhiliini projekteerimislepingut, kogusummas 58 miljonit eurot.
 • Projekteeritakse Tallinna ja Pärnu võtmetähtsusega reisiterminale ning Riia keskjaama projekteerimis- ja ehitustöödeleping on sõlmitud.
 • Välja on kuulutatud hange Riia rahvusvahelise lennujaama Rail Baltica terminali ehitustööde teostaja leidmiseks.
 • Eestis ja Leedus on alanud erinevate maantee- ja raudteeinfrastruktuuri elementide ehitustööd.
 • Leedus on toimunud positiivsed arengud maakonnaplaneeringute läbiviimisel (sh maa omandamine), tegevused on lõpetatud Kaunase-Leedu / Läti piiri lõigul ja alustatud Vilniuse-Kaunase suunal.
 • Valminud on Rail Baltica opereerimisplaan, mis näeb ette, et Rail Baltica tagab kiire ühenduse Balti pealinnade vahel iga kahe tunni tagant.
 • Rail Baltica projekteerimisel kasutatakse digilahendusi, tarka ja nutikat tehnoloogiat.
 • Praeguseks on projekti elluviimiseks tagatud 800 miljonit eurot ja me töötame järgmise CEF-i (Connecting Europe Facility- Euroopa Ühendamise Rahastu) taotluste esitamise nimel 2020. aasta veebruaris.
 • aastal kaasati täiendavalt Rail Baltica põhiliini projekteerimisse veel kaheksa kohalikku ettevõtet.
 • aastal sõlmis RB Rail AS 66 hankelepingut kogumaksumusega 64,2 miljonit eurot. 2019. aastal RB Rail ASi poolt läbi viidud tarnijauuringu kohaselt väidab pea 70% tarnijatest, et ühisettevõtte poolt läbi viidud hangete kvaliteet on kõrge või väga kõrge.
07.01.2020