Rail Baltica koostöö Poolaga süveneb

Eesmärgiga tugevdada tihedat koostööd Poola ja Rail Baltica ühe peamise strateegilise partneriga PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. allkirjastati üldprojekti koordinaatori ja tarneorganisatsiooni RB Rail AS, Leedu riikliku rakendusasutuse LTG Infra ja Poola raudteetaristu-ettevõtja vahel kolmepoolne kavatsusavaldus Rail Baltica koridori tehnilisel ja operatiivsel tasandil rakendamise kohta Poola-Leedu piirilõigus.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. on Poola raudteetaristu-ettevõtja, kes vastutab Poola poolel taristu arendamise tagamise ning hiljuti allkirjastatud kavatsusavalduses on välja toodud ühised põhimõtted, millest lähtudes on kõik asjaomased projekti pooled võtnud kohustuse teha koostööd ELi Põhja- ja Läänemere TEN-T põhivõrgu puuduva raudteeühenduse ehitamiseks, tagades sellega kolme Balti riigi täieliku lõimumise ühtse Euroopa raudteepiirkonnaga ning arendades välja uue majandus- ja julgeolekukoridori.

Allkirjastatud kavatsusavalduses nähakse ette Rail Baltica projekti partnerite koostöö muu hulgas sellistes küsimustes nagu raudteetaristu projekteerimise viitedokumentide vaheline kooskõla, liides energiavarustuse allsüsteemi arhitektuuriga energiavarustuse allsüsteemi piirkomponentide liideses ning kontrolli ja signaalimise allsüsteemide liideses.

„Rail Baltica on ainulaadne ja praeguses eriti keerulises geopoliitilises olukorras väga vajalik piiriülene projekt ELi tasandil nii Balti regiooni julgeoleku ja majandusliku heaolu tagamiseks kui ka meie ühiste euroopalike väärtuste tugevdamiseks. Meie koostööl Poolaga on pikk ajalugu ja nüüd, kui projekt on piisavalt küps, et alustada suuremahuliste ehitustöödega, on ühiste standardite ja tehniliste nõuete ühtlustamine mitte ainult Baltikumis, vaid ka piiriülesel lõigul Poolaga veelgi suurema tähtsusega. Ootame kannatamatult uue etapi algust produktiivses koostöös meie Poola partneritega,“ selgitab RB Rail ASi juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna.

„Rail Baltica projekti, mis on Euroopa jaoks oluline Balti riike ühendav raudteeliin, sujuv rakendamine ei oleks võimalik ilma kõigi partnerite hea koostööta. RB Rail AS-i ja LTG Infra’ga allkirjastatud kavatsuste deklaratsioon tugevdab veelgi koostöövormi ja -valdkondi. Koostöö ja kogemuste vahetamine on äärmiselt oluline, et parandada raudteeliikluse kvaliteeti piiriülestel raudteelõikudel. Meie tegevus kajastub Poola ja Leedu vahelise raudteeühenduse kvaliteedi parandamises. Raudtee kui kõige keskkonnasõbralikum transpordivahend mängib rahvusvahelises transpordis üha suuremat rolli,” – ütles Ireneusz Merchel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. juhatuse president.

„Rail Baltica üldprojekti raames Kaunasest Poola-Leedu piirini viiva lõigu väljaehitamine edeneb hästi ning pärast eelmisel aastal toimunud marsruutide kooskõlastamist oleme nüüd sisenemas projekteerimisfaasi. Ühtlasi tunnustame ja tervitame edusamme Rail Baltica projekti elluviimisel Poola lõigul. Kõnealune kavatsusavaldus tugevdab veelgi neid ühiseid jõupingutusi ja koostööd ühistes küsimustes, mis võivad tekkida Rail Baltica rakendamisel Poola ja Leedu piiride vahel,“ ütles LTG Infra tegevjuht Karolis Sankovski.