Kuulutatakse välja hange Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhiste loomiseks

Kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail on välja kuulutanud avaliku hanke nimetusega  “Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhised”. Hanke eesmärk on luua suunised ühtse visuaalse kujunduse rakendamiseks terve Rail Baltica raudteeliini ulatuses. Selleks, et universaalne disainlahendus vastaks ühiskonna vajadustele, tuleb juhiste ettevalmistamisel kaasata iga riigi huvigrupid, kelleks on arhitektide ühendused, ülikoolid ja sotsiaalpartnerid, s.h. puuetega inimeste, pensionäride ja peretoetuste esindajad. Hanke pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud 30. juulini 2018.

 

Avatud konkursi eesmärk on välja töötada tehniliselt ja majanduslikult optimaalsed kriteeriumid, reeglid, tüüplahendused, kontseptuaalsed joonised ning juhised – Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi kujundamise suunised (AHS). AHS rikastab Rail Baltica projekteerimisjuhiseid haljastuse, linnaplaneerimise ja visuaalse kujunduse aspektist. Olles osa projekteerimisjuhistest, on AHS kohustuslik kõigile sidusrühmadele, kes osalevad raudtee projekteerimisel ja ehitamisel.

 

Teenusepakkuja, kellega sõlmitakse leping, peab esitama laiaulatusliku analüüsi ja andma kvantitatiivse majandusliku hinnangu, et leida disainlahendustele optimaalne ühtlustustase. Uurimistöö koosneb kolmest osast:

 

  1. Tingimuste analüüs, võttes arvesse olemasolevaid uuringuid ja projekti hetkeseisu, ning ettepanek Rail Baltica ohutusnõuete osas, et määrata kindlaks optimaalsed ühtlustusvõimalused.
  2. Kontseptuaalsete juhiste ettevalmistamine raudteesildade, müratõkete, loomade ökoduktide ning reisiterminalide visuaalse kuvandi loomiseks projekteerimisel. Sealjuures peavad juhised vastama funktsionaalsuse nõuetele ning võtma arvesse erisusi geoloogias ja maastikus ning viaduktide haljastust.
  3. Sidusrühmade kindlakstegemine, ootuste juhtimine ja sidusrühmadele õpikodade korraldamine, mille eesmärk on tekitada arutelu, pakkuda välja võimalikke lahenduskäike ja esitleda läbi viidud uuringu tulemusi.

 

Mart Nielsen, AS RB Rail tehniline juht selgitab: “See hange on oluline samm Rail Baltica elementide ühisel kujundamisel, milleks on sillad, müraseinad, ökoduktid, reisijate terminalid, maastikukujundus ja viaduktid. Ootame, et uurimuse läbiviijad tuvastaksid erinevad sidusgrupid, keda kaasates on võimalik välja töötada parimad uuenduslikud lahenduskäigud eelnevalt nimetatud elementide kujundamiseks. Sel viisil suurendame Rail Baltica raudteeliini jätkusuutlikkust ja toimimisvõimet läbi parimate disainlahenduste. Samuti on meie eesmärk on võtta arvesse kasutajate ja ühiskonna vajadusi juba raudtee kujundus- ja teostusprotsessi ajal.”

 

Avatud hange ning ettevalmistus arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi kujundamise juhiste koostamiseks on kaasfinantseeritud Euroopa Ühendamise Rahastu poolt ja kooskõlastatud Läti avalike hangete seadusega.

 

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-hangete süsteemi kaudu aadressil: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11623. Avalduste esitamise tähtaeg on 18. juuli.

Avaliku hanke määrus ja klauslid on kättesaadavad e-hangete süsteemi veebilehel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11623 ja tellimuse esitaja kodulehel: https://www.railbaltica.org/tenders/.

13.06.2018