Baiba Rubesa jätkab tegevust RB Rail tegevjuhi ja juhatuse esimehena

Järgnevalt on esitatud RB Rail tegevjuhi ja juhatuse esimehe B. Rubesa avalik kõne eilsel koosolekul aktsionäridega.

 

Viimase kahe aasta jooksul on mul olnud au juhtida Rail Baltica projekti, mis on mulle pakkunud palju rõõmu, kuid olen saanud ka mitmeid õppetunde suurte organisatsioonide juhtimise valdkonnas. Olles RB Raili tegevjuht ja juhatuse esimees, avaldasid mulle projekti läbipaistval ja tõhusal rakendamisel kuni viimase hetkeni pidevat vastupanu mõned nõukogu liikmed ja Rail Baltica üldprojekti toetuse saajad Eestis, Lätis ja Leedus. Minu isiklik visioon on, et see projekt, mille eest maksavad Baltimaade ja ELi maksumaksjad, peab Eesti, Läti ja Leedu rahvale ning majandusele tooma reaalset ja tuntavat sotsiaal-majanduslikku kasu, et tagada võimalikult suur lisaväärtus ning saavutada rohkemat kui lihtsalt raudteetaristu rajamine. Projekti tuleb juhtida kõige tõhusamal võimalikul viisil, kuid praegu see kahjuks nii ei ole.

 

2018. aastal tähistavad Eesti, Läti ja Leedu saja aasta juubelit. See aasta peaks olema suure tähendusega ka Baltikumi sajandi suurimale taristuprojektile, mil mainitud riigid viivad üheskoos viimaks Rail Baltica projekti ellu.

 

Rail Baltica projekti edenemise seisukohast on alanud aasta kriitilise tähtsusega, kuna käesoleval aastal on vajalik jõuda taristu projekteerimisparameetrite osas ühisele kokkuleppele. Vajalik on lõpetada kaks tehnilist uuringut Leedus: lõik Kaunas – Poola/Leedu piir raudtee rekonstrueerimise teostatavusuuring ning taristuhalduse uuring. Käesoleval aastal on plaanis projekti juhtimises viia ellu suured muudatused, mis aitaksid juurutada ühist juhtimisstrateegiat.

 

Kõike arvesse võttes olen uhke selle üle, et olen iseendale kindlaks jäänud ja toime tulnud konfliktsete olukordadega, mille tekitajateks on olnud mõned nõukogu liikmed, kes istuvad kahel toolil korraga – aktsionärina ning projekti elluviiva asutusena või isegi võimaliku turuosalisena. Võimupositsiooni ära kasutades on proovitud mõjutada hankemenetlusi ja tekitatud sellega pidev surve meie rahvusvaheliselt kehtestatud hanketavade hülgamiseks; kõrgete juhtivate ametikohtade puhul on püütud värbamismenetlusse sekkuda, näiteks nõukogu otsus määrata kolme siseaudiitori kohale kindlad riiklike sidemetega isikud, valides nad ilma avatud ja läbipaistva värbamismenetluseta.

 

Aeglased otsustusprotsessid on viimase kahe aasta jooksul takistanud RB Raili juhatuse tööd, mis on mõjutanud võimekust projekt kiiremini ellu viia ning põhjustanud mõne tegevusvaldkonna ajakavast maha jäämist. Tegelikult on ühisettevõtte nõukogu järjepidevalt takistanud RB Railist ühtse ja tõhusa elluviiva üksuse loomist, mis on projekti rakendamist veelgi keerulisemaks muutnud. 

 

Mõistan, et olen olnud „ebamugav“ tegevjuht, kes ei ole vastu tulnud aktsionäride ega ka toetuse saajate erihuvidele, pidades olulisemaks hoopis ausat ja läbipaistvat organisatsioonijuhtimist, läbipaistvust ja projekti ausat elluviimist, mis järgib kolme riigi üldsuse huvisid ning seab sihi riiklike raudtee-ettevõtete senistest kaubaveotavadest kõrgemale.

 

Kuigi ma ei ole aktsionäridelt sellekohast ametlikku teavitust saanud – kui välja arvata 10-minutiline kohtumine RB Raili nõukogu esimehe ja Rail Baltica Estonia tegevjuhiga –, olen teadlik asjaolust, et kahe aktsionäri ettepanek minu umbusaldamiseks põhineb tegelikkuses minu püüdlusel tagada võimalikult tõhus projektijuhtimine ja -koordineerimine, luues selleks ühtse projekti elluviiva organisatsiooni – mainitud ettepanekut toetab ka Euroopa Liidu liikuvuse ja transpordi peadirektoraat. Rail Baltica toetuse saajate kokkulepe sellise organisatsiooni kohta on ka viimase CEF3 toetuslepingu sõlmimise eeldus. See tähendab, et meil oleks kolme riigi peale üks projekti elluviiv asutus (nii, nagu ka algselt ühisettevõtte loomisega oli plaanitud), mis aitaks tagada väiksemad halduskulud, Baltikumi piiratud koguses erialaste teadmiste kaasamise, kiirema kooskõlastamis- ja otsustusprotsessi ning vastutusalade selge jagunemise. Kogu projektile peaks olema võimalik tagada ühtne visioon, strateegia ja normidekohane rakendusstrateegia.

 

Soovin avaldada siirast tänu arvult väikesele RB Raili meeskonnale, kes on minu kõrval seisnud keerulistel aegadel ning taganud selle, et projekt liigub edasi. Oleme muutnud Rail Baltica projekti teostuse reaalsuseks ning oleme jõudnud projekteerimisetappi. Olen samuti tänulik Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadile pideva toe eest nii projektile, mulle endale kui ka meie jagatud visioonile – rajada Kirde-Euroopasse uus majanduskoridor.

 

02.02.2018