Hanke-eeskirjad ja tarnija kvalifikatsioon

Hangete põhimõtted

Projekti hangete põhimõtted ning volitused ja vastutused määrati ühisettevõtte, toetuse saajate ja riiklike rakendusasutuste vahel kindlaks Rail Balticu hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkuleppega.

Rail Balticu projekti hanked juhinduvad kolmest lähenemisest.

  • RB Rail ASi hange: RB Rail AS hangib enda nimel, suhtleb vahetult tarnijaga ja võtab ainuvastutuse.

  • Konsolideeritud hange:RB Rail AS korraldab avaliku hankemenetluse toetuse saajate ja riiklike rakendusasutuste nimel, suhtleb vahetult tarnijaga ja võtab ainuvastutuse.

  • Järelevalvega riigihange: RB Rail AS täidab järelevalve rolli; toetuse saajad või riiklikud rakendusasutused teevad hanke enda nimel, loovad otsesed sidemed tarnijatega ja võtavad ainuvastutuse.

Lisateave hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kohta

Ühtsed standardid ja juhised

Ühtsed standardid ja juhised Rail Balticu projekti jaoks annavad meeskonna kõikidele liikmetele ühtse nägemuse meie põhimõtetest. Kaasatud on palju osapooli, keda on vaja liita. Standardsete hanke-eeskirjade kohaldamine tagab kvaliteetsed tulemused kõikidele osapooltele. Põhiline ülesanne on riskide maandamine selliste ohtude korral nagu mitteproportsionaalsed hankekriteeriumid, huvide konflikt või muud eksimused erapooletuse ja läbipaistvuse vastu. Hanke ühtsed standardid ja juhised peaksid tagama parimad võimalikud tulemused Rail Balticu projekti elluviimisel.

 

Ühtsed standardid ja juhised – ametlik dokument

Meie vastutus

Hankija tegevusjuhend

Teie vastutus

Tarnijate tegevusjuhend

 

Miinimumnõuded tarnijatele

Hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkuleppes sätestatakse miinimumnõuded ettevõtjate kvalifikatsioonile järelevalvega riigihankeks. Tarnijad peavad olema valmis audititeks ja külastusteks, mis on osa järjekindlast järelevalvest ja elluviimise tagamisest, ning neilt eeldatakse täielikku koostöövalmidust.

See on pidevalt muutuv dokument ja RB Rail AS võib seda vajaduse korral uuendada.

Miinimumnõuded tarnijatele – ametlik dokument

 

Tarnija deklaratsioon

Kõikidel tarnijatel ja töövõtjatel palutakse allkirjastada Rail Balticu elluviijatega tarnija deklaratsioon ja leping. Tarnijad kohustuvad kinni pidama tarnijate tegevusjuhendist ja miinimumnõuetest tarnijatele.

Tarnija deklaratsioon