Hanke-eeskirjad ja tarnija kvalifikatsioon

Hangete põhimõtted

Projekti hangete põhimõtted ning volitused ja vastutused määrati ühisettevõtte, toetuse saajate ja riiklike rakendusasutuste vahel kindlaks Rail Balticu hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkuleppega.

Rail Balticu projekti hanked juhinduvad kolmest lähenemisest.

  • RB Rail ASi hange: RB Rail AS hangib enda nimel, suhtleb vahetult tarnijaga ja võtab ainuvastutuse.

  • Konsolideeritud hange: RB Rail AS korraldab avaliku hankemenetluse toetuse saajate ja riiklike rakendusasutuste nimel, suhtleb vahetult tarnijaga ja võtab ainuvastutuse.

  • Järelevalvega riigihange: RB Rail AS täidab järelevalve rolli; toetuse saajad või riiklikud rakendusasutused teevad hanke enda nimel, loovad otsesed sidemed tarnijatega ja võtavad ainuvastutuse.

Lisateave hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kohta

Ühtsed standardid ja juhised

Ühtsed standardid ja juhised Rail Balticu projekti jaoks annavad meeskonna kõikidele liikmetele ühtse nägemuse meie põhimõtetest. Kaasatud on palju osapooli, keda on vaja liita. Standardsete hanke-eeskirjade kohaldamine tagab kvaliteetsed tulemused kõikidele osapooltele. Põhiline ülesanne on riskide maandamine selliste ohtude korral nagu mitteproportsionaalsed hankekriteeriumid, huvide konflikt või muud eksimused erapooletuse ja läbipaistvuse vastu. Hanke ühtsed standardid ja juhised peaksid tagama parimad võimalikud tulemused Rail Balticu projekti elluviimisel.

 

Rail Baltica projekti ühtsed hankestandardid ja juhised (ENG)

Mugavuse huvides on ettovõtete jaoks olulisemad lisad eraldi välja toodud.

Hankija tegevusjuhend – meie vastutus.

Tarnijate tegevusjuhend – teie vastutus.

Minimumnõuded tarnijatele hangete läbiviimise ja lepingutte sõlmimise kokkuleppes sätestakse miinimumnõuded ettevõtjate kvalifikatsioonile järelevalvega riigihankeks. Tarnijad paevad elema valmis audititeks ja külastusteks, mis on osa järjekinlast järelevalvest ja elluviimise tagamisest, ning neilt eeldatakse täielikku koostövalmidust.

Tarnija deklaratsioon – Kõikidel tarnijatel ja töövötjatel palutakse allkirjastada Rail Balticu elluviijatega tarnija deklaratsioon ja leping. Tarnijad kohustuvad kinni pidama tarnijate tegevusjuhendist ja miinimumnõuestest tarnijatele.