Iepirkumu regulēšana un piegādātāju kvalifikācija

Iepirkumu pamatnostādnes

Iepirkumu procesa pamatnostādnes, institūciju lomas un atbildības sadali nosaka Rail Baltica projekta finansēšanas un izpildes modelis, kas ieviests, savstarpēji vienojoties kopuzņēmumam, labuma guvējiem un nacionālajiem ieviesējiem.

Rail Baltica iepirkumi tiek dalīti trijās grupās:

  • RB Rail AS iepirkumi – kopuzņēmums RB Rail AS rīko iepirkumu savā vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību;

  • konsolidētie iepirkumi – kopuzņēmums RB Rail AS rīko publisku iepirkumu labuma guvēju vai nacionālo ieviesēju vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību;

  • nacionālo ieviesēju iepirkumi – stingrā kopuzņēmuma RB Rail AS uzraudzībā labuma guvēji vai nacionālie ieviesēji rīko iepirkumu savā vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību.

Vairāk par iepirkumu pārvaldes modeli

Vispārīgie standarti un vadlīnijas

Rail Baltica iepirkumu vispārīgie standarti un vadlīnijas visiem projekta dalībniekiem sniedz vienotu skatījumu par galvenajiem darba principiem. Projektam ir daudz sadarbības partneru, tāpēc iepirkumu standarta prakses noteikšana ļaus panākt kvalitatīvu sniegumu no katra spēlētāja. Liela nozīme ir risku mazināšanai un tādu risku izslēgšanai kā nepamatotu līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, interešu konflikti un citas novirzes no caurredzamas un godīgas rīcības, un šie standarti nodrošinās iespējami labākos rezultātus, īstenojot Rail Baltica projektu.

 

Common Procurement Standards and Guidelines for the Rail Baltica Project

Jūsu ērtībai esam izdalījuši tos pielikumus, kuri ir visnepieciešamākie piegādātājiem.

Līgumslēdzēja rīcības kodekss – mūsu atbildība.

Piegādātāju rīcības kodekss – jūsu atbildība.

Minimālās prasības piegādātājiem – projektēšanas finansēšanas un izpildes modelis nosaka minimālās kvalifikācijas prasības uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties RB Rail AS uzraudzītajos nacionālo ieviesēju iepirkumos. Piegādātājiem jārēķinās ar iespējamiem auditiem un kontroles vīzītēm kā daļu no pārraudzības un izpildes mehānisma, un tiek sagaidīta pilnīga sadarbošanās

Piegādātāju deklarācija – ikvienam piegādātajam un apakšuzņēmuma, stājoties līgumattiecībās ar Rail Baltica ieviesējiem, jāparaksta piegādātāju deklarācija un jāapņemas rīkoties saskaņā ar piegādātāju rīcības kodeksu un minimālajām prasībām.