Uzaicinājums uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmi iepirkuma procedūrā “Rail Baltica reģionālo staciju Latvijā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

Izsludināts: 26.05.2021
Papildināts: 07.07.2021
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.06.2021

UZAICINĀJUMS UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU APSPRIEDI

1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”

Reģ. Nr. 40103836785

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

2. Pasūtītāja kontaktpersona: Projekta ieviešanas un vadības departamenta projektu koordinatore Ilze Lukstiņa

e-pasta adrese: ilze.lukstina@edzl.lv

tālr. Nr.: +371 29216531

3. Apspriedes tiesiskais pamatojums: Apspriede tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrās daļas regulējumu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.
4. Iepirkuma priekšmets: Rail Baltica reģionālo staciju Latvijā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītajiem nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

5. Apspriedes mērķis: Informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem.
6. Apspriedes laiks un vieta: 2021.gada 10.jūnijā plkst.15:00 tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams lietotni (plānotais apspriedes laiks ~ 2 stundas).

 

Izmaiņu gadījumā ieinteresēto piegādātāju pārstāvji tiks informēti, kā arī attiecīga informācija tiks ievietota šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”).

7. Kārtība, kādā ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē: 1.   Lai piedalītos apspriedē, ieinteresētajam piegādātājam līdz 2021.gada 8.jūnija plkst.16:00 jāpiesakās, nosūtot savu pieteikumu uz norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

2.   Piesakot dalību apspriedē, ieinteresētais piegādātājs norāda savu nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja e-pasta adresi un pārstāvja tālruņa numuru (ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs norādīt ne vairāk kā 3 pārstāvjus).

3.   Uzaicinājums uz apspriedi ieinteresētā piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2021.gada 9.jūnija plkst.17:00.

8. Apspriedes ietvaros apspriežamie jautājumi: Apspriedes norises kārtība:

1. Iepazīstināšana ar Rail Baltica projektu un projekta ieviešanas grafiku;

2.  Informēšana par reģionālo staciju Latvijā būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu iepirkumu:

2.1. Indikatīvs iepirkuma priekšmeta apjoms; termiņi; atskaites punkti; līguma modeļa nosacījumi; galvenās saskarnes; būtiskākās prasības, kas izriet no Rail Baltica Būvprojektēšanas vadlīnijām;

2.2. Indikatīvs iepirkuma procesa laika grafiks;

3.  Jautājumu un atbilžu sesija.

Diskusija par tēmām (Jautājumu un atbilžu sesija):

1. Būvprojektēšanas pakalpojumu apjoms (dzelzceļa sadaļa, autoceļu sadaļa, publisko ēku būvdarbu sadaļa, inženiertīklu, dzelzceļa līniju enerģijas apakšsistēmu un vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu sadaļa);

2. Laiks un darbaspēks, kas nepieciešams, lai veiktu posma būvprojekta izstrādi (objekta izpēte, BMS, būvprojekta pamatrisinājumi (Master design), būvprojekts);

3. Projekta un līguma pārvaldība, nodevumi, maksājumu nosacījumi, metodoloģija un organizācija;

4.  Saskarņu un iesaistīto pušu pārvaldība;

5. Iespējamie riski būvprojektēšanas procesā un to ietekmes mazināšanas pasākumi;

6. BIM piemērošana būvprojektēšanas procesa ietvaros;

7. Projektētāja iesaiste būvdarbu procesā, dzelzceļa sistēmas testēšanas un nodošanas fāzēs – autoruzraudzības pārvaldība, tostarp iespējamās izmaiņas būvprojektā;

8. NoBo un AsBo iesaistes pārvaldība būvprojektēšanas, būvdarbu, testēšanas un nodošanas fāzēs, tehniskā projekta tehniskais izvērtējums;

9. Citi iepriekš atseviški nenorādīti jautājumi un ieinteresēto piegādātāju atsauksmes.

 

Ieinteresētie piegādātāji var iesūtīt savus jautājumus latviešu un angļu valodā līdz 2021.gada 7.jūnija plkst.17:00 uz norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

 

Apspriedes laikā Pasūtītājs nodrošinās informācijas sniegšanu latviešu valodā un, nepieciešamības gadījumā, arī angļu valodā.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts) un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai Pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

9. Apspriedes dokumentēšana un dokumentācijas publicēšana: 1.   Apspriedes dalībnieki tiks reģistrēti apspriedes organizēšanas vajadzībām.

2.   Apspriede tiks dokumentēta apspriedes kopsavilkuma sagatavošanas vajadzībām (tiks veikts Microsoft Teams ieraksts).

3.   Īss kopsavilkums par apspriedes norisi, uzdotajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc apspriedes dienas šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”).

10. Papildu informācija: Pasūtītāja un tā pārstāvju sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un attiecīgā informācija var būtiski mainīties, izstrādājot konkrētā iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) Pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.

 

Informācija par Rail Baltica projektu ir pieejama tīmekļvietnēs internetā:

https://edzl.lv/ 

https://www.railbaltica.org/ 

 

 


Summary of the consultation with the suppliers, 6 July 2021 (download)

PowerPoint Presentation of the consultation with the suppliers, 6 July 2021 (download)