Kandidāta personas datu apstrādes politika

Šī kandidāta personas datu apstrādes politika ( Politika) attiecas uz RB Rail AS, reģ. Nr. 40103845025, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, Latvija, LV–1050 (Darba devējs) un fizisku personu, kura ir pieteikusies uz Darba devēja izsludināto vakanci (Kandidāts). Darba devējs apstrādā Kandidāta personas datus, lai izvērtētu Kandidāta atbilstību Darba devēja noteiktajām prasībām.

Kandidāta personas datu apstrādes politikas mērķis ir informēt Kandidātu par Kandidāta personas datu apstrādi un noteikt personas datu apstrādes tiesisko pamatu, pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, kā arī Darba devējs ar šo Politiku rada Kandidātam iespēju izteikt savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei gadījumos, kad to apstrādes tiesiskais pamats ir
Kandidāta piekrišana.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Darba devējs informē, ka attiecībā uz Kandidāta personas datu apstrādi, Darba devējs ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu
aizsardzības regulas izpratnē.

Darba devēja kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem:

Adrese: Satekles iela 2b, Rīga, Latvija, LV–1050;
E-pasta adrese: info@railbaltica.org

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, šajā gadījumā Kandidātu. Kandidāta personas datus Darba devējs apstrādā tikai tādā apjomā, cik tas ir pamatoti nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Darba devējs var apstrādāt šādas personas datu kategorijas, piemēram:

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, pases vai personas apliecības (ID karte) numurs;
Kontaktinformācija: adrese, e-pasts, tālrunis;
Kvalifikāciju raksturojošie dati: izglītība, darba pieredze, CV un pieteikumā ietvertā informācija;
Rekomendācijas: esošā vai bijušā darba devēja pārstāvja identitāte un kontaktinformācija, atsauksmes saturs;
Atlases procesā radītie dati: testi, uzdevumi, intervijas un to laikā iegūtā informācija;
Sodāmība: informācija par Kandidāta sodāmību, kas nepieciešama saskaņā ar Darba devējam saistošajiem normatīvajiem aktiem un likumīgām interesēm;
Reputācija: Kandidātu raksturojošas ziņas un ziņas par Kandidāta iepriekšējo darbību, kas nepieciešamas saskaņā ar Darba devējam
saistošajiem normatīvajiem aktiem un likumīgām interesēm;
Bankas konts: ja Kandidātam tiek izteikts darba piedāvājums, bankas konts darba līguma sagatavošanai un algas pārskaitīšanai;
Videoieraksts: Darba devēja telpās tiek veikta videonovērošana;
Citi dati: visi citi dati, ko Kandidāts pēc saviem ieskatiem iesniedzis atlases procesā.

Gadījumos, ja Kandidāts iesniedz personas datus, kas nav vajadzīgi un/vai nav atbilstoši atlases procesam (piemēram, reliģiskā pārliecība), Darba devējs iespēju robežās tos dzēš/aizklāj u.tml.

Aicinām Jūs nesniegt personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesam, piemēram, informāciju par rasi, ādas krāsu, invaliditāti, grūtniecību un ģimenes stāvokli, informāciju par reliģisko, politisko vai citu pārliecību, informāciju par nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju vai citiem apstākļiem.

Darba devējam ir tiesības pieprasīt Kandidātam iesniegt Sodu reģistra izziņu par Kandidāta sodāmību par pēdējiem 12 mēnešiem, kā arī izpētīt publiski pieejamo informāciju (SIA “Lursoft IT”, VID EDS, SIA “Creditreform Latvija”, SIA “Paus Konsults” u.c. datu bāzes) un iegūt atsauksmes par Kandidātu, lai veiktu Kandidāta reputācijas izpēti.

Apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Mērķis Personas dati Tiesiskais pamats
Kandidātu atlase Identifikācijas dati,
kontaktinformācija,
kvalifikāciju
raksturojošie dati,
rekomendācijas, atlases
procesā radītie dati, citi
dati
Piekrišana:
Kandidāts ar savu
aktīvu darbību nosūta
pieteikumu un CV
Izvērtēt Kandidātu
un tā atbilstību
Darba devēja
noteiktajiem
kritērijiem
Identifikācijas dati,
kontaktinformācija,
kvalifikāciju
raksturojošie dati,
rekomendācijas, atlases
procesā radītie dati, citi
dati
Darba devēja likumīgās
intereses, piemēram,
vispiemērotāko
kandidātu atlase, lai
nodrošinātu efektīvu
darbību
Komunikācija ar
Kandidātu
Kontaktinformācija Piekrišana:
Kandidāts ar savu
aktīvu darbību nosūta
pieteikumu
Sagatavot darba līgumu Identifikācijas dati,
kontaktinformācija,
bankas konts
Līguma noslēgšana un
juridisku pienākumu
izpilde saskaņā ar
Darba likumu
Izpildīt normatīvo aktu
prasības, attiecībā uz
darbiniekiem, valdes un
padomes locekļiem
Tiesību aktos noteiktie
personas dati,
piemēram, sodāmība
Darba devēja likumīgās
intereses un juridisko
pienākumu izpilde
Nodrošināt drošu vidi
un aizsargātu savu
nekustamo īpašumu,
Darba devēja telpās tiek
veikta videonovērošana
Videoieraksts Darba devēja likumīgās
intereses – fiziskās
drošības pārvaldība,
notikumu izmeklēšana,
vitālās intereses –
drošība darba vidē

Personas datu saņēmēji

Darba devējs var nodot Kandidāta personas datus trešajai pusei, kas sniedz Kandidāta testēšanas, novērtēšanas, izpētes un citus personāla atlasei nepieciešamos pakalpojumus, Kandidāta bijušajiem darba devējiem, lai iegūtu informāciju par Kandidāta iepriekšējo darbību, Kandidāta profesionālajām un sociālajām kompetencēm, kā arī tiesību aktos paredzētajos gadījumos tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm.

Datu nodošana uz trešajām valstīm

Darba devējs nenodos Kandidāta personas datus ārpus Eiropas Savienības bez tiesiska pamata.

Datu ieguves avoti

Personas datu avoti:

• Kandidāts patstāvīgi iesniedzat Darba devējam savus personas datus, piemēram, CV, pieteikuma vēstule vai elektroniskā sarakste;
• Atsauksmes par Kandidātu no iepriekšējiem darba devējiem vienojoties par to ar Kandidātu;
• Informācija sociālajos tīklos par Kandidāta biznesa un nodarbinātības mērķiem, piemēram, LinkedIn;
• Personāla atlases uzņēmumi;
• Publiski pieejamas datu bāzes, sociālie tīkli un citi ziņu avoti
• Tiesībsargājošās iestādes.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:

• noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
• ciktāl normatīvais regulējums nosaka Darba devēja pienākumu apstrādāt
un/vai uzglabāt šādus datus;
• ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti
tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Darba devējs saglabā Kandidāta personas datus 6 mēnešus pēc attiecīgas vakances konkursa beigām.

Pēc darba tiesisko vai citu civiltiesisko attiecību nodibināšanas Kandidāta personas dati var tikt glabāti ilgāk un to apstrādei ir piemērojami Darba devēja iekšējie noteikumi un ārējo normatīvo aktu prasības. Piemēram:

• saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem” dokumentu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu (rīkojuma dokumenti, darba līgumi un to grozījumi, uzteikumi un vienošanās par darba attiecību izbeigšanu), tiem pielīdzināti dokumenti un to reģistri, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību administrēšanai glabāšanas laiks ir 75 gadi;
• saskaņā ar Grāmatvedības likumu attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem glabāšanas laiks ir 10 gadi.

Personas datu drošība

Darba devējs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Kandidāta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Darba devējs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, datu šifrēšanu.

Kandidāta personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Kandidāta tiesībām un brīvībām, Darba devējs nekavējoties paziņos par to Kandidātam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Darba devēja Internet mājaslapā, vai publiskota citādā iespējamā veidā. 

Kādi normatīvie akti ir piemērojami?

Uz Kandidāta atlasi ir attiecināmi šādi normatīvie akti:

• Vispārīgā datu aizsardzības regula;
• Likums par fizisko personas datu apstrādi;
• dažādas speciālās tiesību normas (piemēram, Darba likums u.tml.).

Kandidāta tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Kandidātam vairākas tiesības ietekmēt Kandidāta personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, Kandidāts:

• iesniedz Darba devējam rakstveida iesniegumu klātienē, Darba devējam uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība (ID karte)) vai;
• nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz info@railbaltica.org.

Pēc iesnieguma saņemšanas Darba devējs identificē Kandidātu, proti, pārliecinās, ka Kandidāts ir tā pati persona, par kuru uzdodas, un sniedz Kandidātam atbildi viena mēneša laikā.

Kandidātam ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

• tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
• tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, ierobežot to apstrādi;
• tiesības tikt aizmirstam;
• tiesības uz datu pārnesamību;
• tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/);
• tiesības atsaukt piekrišanu. Kandidātam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja pamats personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Kandidāts var izmantot šajā Paziņojumā noradīto Darba devēja kontaktinformāciju. Ja Kandidāts atsauc piekrišanu savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai izvērtētu Kandidāta atbilstību izsludinātās vakances prasībām un Darba devēja darbā pieņemšanas kritērijiem, tad tas var ietekmēt Kandidāta novērtēšanas rezultātus, un Darba devējs nebūs atbildīgs par šādām sekām.

Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Darba devējam ir tiesības veikt papildinājumus šajā Paziņojumā, publiskojot tā aktuālo versiju savā interneta mājaslapā.