Rail Baltica COP28: Būvējot infrastruktūras objektus, kas kalpos nākamos 100 gadus, klimata pārmaiņu ietekmei jāpievērš īpaša uzmanība

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28) diskutēja arī par Rail Baltica projekta lomu, nodrošinot ilgtspējīgu dzelzceļa transportu Baltijas reģionā.

Trešdien, 6. decembrī, notika Rail Baltica projektam veltīta paneļdiskusija “Rail Baltica projekts kā katalizators ilgtspējīgai transporta nākotnei”, kurā piedalījās par Rail Baltica ieviešanu atbildīgo Baltijas valstu ministriju augstākā vadība – Latvijas satiksmes ministrs Kaspars Briškens, Lietuvas transporta un sakaru ministrs Mariuss Skuodis (Marius Skuodis) un Igaunijas klimata ministrijas valsts sekretārs Keits Kasemetss (Keit Kasemets). Diskusiju vadīja Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta DG MOVE investīciju, inovatīvā un ilgtspējīgā transporta departamenta direktors Heralds Ruiters (Herald Ruijters) un tās fokusā bija jautājumi par Rail Baltica projekta lomu un ietekmi klimata pārmaiņu kontekstā. Diskusiju organizēja Rail Baltica nacionālais ieviesējs Igaunijā “Rail Baltic Estonia”.

Diskusiju atklāja kopuzņēmuma RB Rail AS tehniskais direktors un valdes loceklis Emiljēns Dangs (Emilien Dang), iepazīstinot ar Rail Baltica tehniskajiem parametriem un projekta vides ilgtspējas risinājumiem. “Projektējot un būvējot infrastruktūras objektus, kas kalpos sabiedrības vajadzībām nākamos 100 gadus, klimata pārmaiņas kļūst par īpaši nozīmīgu aspektu, un Rail Baltica projektā vides jautājumi un klimata risku pārvaldība ir uzmanības centrā jau kopš plānošanas un projektēšanas sākuma,” norādīja Emiljēns Dangs. Kā vienu no piemēriem viņš minēja Rail Baltica veikto visaptverošo klimata pārmaiņu ietekmes pētījumu, kurā novērtēts, kā klimata pārmaiņas ietekmē Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras darbību un tehnisko uzturēšanu visa dzīves cikla laikā un identificēti dzelzceļa infrastruktūras elementi, kas visvairāk pakļauti klimata pārmaiņu ietekmei, kā arī sagatavoti pielāgošanas un novēršanas pasākumi, kas tiks integrēti dzelzceļa līnijas būvprojektā un ieviesti būvniecības laikā.

Dangs arī uzsvēra Rail Baltica pienesumu ES enerģētiskās neatkarības sasniegšanā un reģiona energoapgādes drošības uzlabošanā. Rail Baltica mērķis ir izmantot 100% atjaunojamo enerģiju, prognozējot CO2 emisiju samazinājumu, kas pārsniegs 150 000 tCO2e gadā līdz 2030. gadam un vairāk nekā 400 000 tCO2e gadā līdz 2050. gadam. Veicinot pāreju uz dzelzceļu no citiem transporta veidiem, plānots samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju neto izmaksas no 2,3 līdz 3,1 miljardiem eiro. Tiek lēsts, ka fosilā kurināmā patēriņš varētu samazināties no 1,5% līdz 3,3% salīdzinājumā ar vidējo patēriņu laika posmā starp 2010. un 2021. gadu.

COP28 ir vērienīgākais globālais forums klimata pārmaiņu jomā, un tajā tiek izskatīts progress Parīzes nolīgumā paredzēto saistību izpildē, lai būtiski ierobežotu globālo sasilšanu.

COP28 veido vairāki simti starpvaldību sarunu, kā arī daudzas paralēlas konferences, semināri, diskusijas un cita veida pasākumi.