Kohtumine Eesti Rail Baltica huvirühmaga

Täna olid Rail Baltica projekti elluviimisega seotud osapooled – Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, RB Rail AS ning tasuvusanalüüsi teostanud Ernst & Young (EY) kutsutud kohtuma MTÜ Avalikult Rail Balticust (MTÜ ARB) liikmetega, kes on esitanud küsimusi seoses Rail Baltica projekti tasuvusanalüüsiga (CBA). Projekti elluviijad olid valmis esitama põhjaliku selgituse Euroopa Liidu poolt finantseeritud infrastruktuuriprojektide tasuvusanalüüside koostamispõhimõtete ja metodoloogiate koostamise kohta, samuti nende peamiseid eeldusi ja põhjendusi. Tagamaks, et arutelu oleks läbipaistev ja erapooletu, olid kohtumisele kutsutud kahe valitsusvälise organisatsiooni esindajad– moderaatorina Rytis  Ambrazevičius, Balti Hea Ühingujuhtimise Instituudi (asukohaga Vilnius) president ja erapooletu vaatlejana Delna (Transparency International) advokaat Jānis Veice.

Meie eesmärk kohtumiseks oli arendada dialoogi ning vastata MTÜ ARB poolt esitatud küsimustele. Kahjuks tuli tasuvusanalüüsi sisu selgitav kohtumine konstruktiivse dialoogi puudumise tõttu lõpetada enne kohtumise sisulist algust. Külalised nimelt otsustasid ignoreerida kohtumise formaati (kinnine töökohtumine) ning enne kohtumist vöörustaja poolt esitatud reegleid eirates kohtumisel osalenud üksikisikute ning eraettevõtete õigusi ning seega eirates Läti Vabariigi Isikuandmete Kaitse Seadust (paragrahv 7) ja Euroopa Liidu Isikuandmete Kaitse Üldmäärust (EU 2016/679).

Kaspars Rokens, RB RAIL AS´i juhatuse liige: “Sidusrühmade kaasamine ning läbipaistvus on sellise suurusjärgu projekti elluviimisel väga olulisel kohal ning kõik projekti elluviijad on seda praktikat järginud. Oleme teinud kõik endast oleneva, et CBA teostamine ning esitlemine toimuks läbipaistval viisil. Kogu 300-leheküljeline CBA dokument on olnud avalikult kättesaadav, seda on esitletud mitmetel debattidel k.a. avalikud arutelud Tallinnas ja Tartus. Samuti on analüüsi esitletud Euroopa Komisjoni sidusrühmadele ning vastatud nende tekkinud küsimustele. Me järgime avatud ja konstruktiivse dialoogi väärtusi ning me eeldame samade standardite järgimist kõigilt sidusrühmadelt, kellega koostööd teeme, k.a. väärinfo levitamise vältimist.“

Rytis  Ambrazevičius, Balti Hea Ühingujuhtimise Instituudi president, kes oli kutsutud kohtumisele moderaatoriks, tõdes, et Instituut järgib huviga Rail Baltica projekti elluviimist. RB Rail AS viib projekti ellu järgides parimaid praktikaid ning teeb seda tuginedes äriühingu juhtimise parimatele standarditele. Näeme, et RB Rail AS on tagamas projekti elluviimise käigus kõikide sidusrühmade kaasatuse. Projekti käiku käsitletakse aktiivselt kasutades erinevaid kommunikatsioonivahendeid. Näeme, et kõigi sidusrühmadega on loodud konstruktiivne dialoog.

Koosolekul olid EY eksperdid valmis üksikasjalikult tutvustama CBA ettevalmistusprotsessi, sealhulgas tasuvusanalüüsi metoodilisi põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa Komisjoni poolt avaldatud investeerimisprojektide tasuvusanalüüsi juhendis (EU CBA juhend). Rail Baltica kui Euroopa Liidu poolt kaasfinantseeritava projekti tasuvusanalüüsi ettevalmistamisel on peetud rangelt kinni Euroopa Liidu juhendis sätestatud põhimõtetest ja metoodikatest. Selle juhendi parimate praktikate rakendamine näeb ette ettevaatliku ja konservatiivse lähenemisviisi, mille kohaselt tuleb alati valida neutraalne võrdlusstsenaarium, mis kajastab prognoosimise ajal teadaolevat informatsiooni ning  hoidub potentsiaalselt erapoolikest oletustest, arvestades teadmatust tuleviku osas. EY on seda põhimõtet läbivalt järginud kogu tasuvusanalüüsi teostamisel, sealhulgas veoautode tekitatud heitgaasi koguste arvutamisel. Prognoosimise keerukuse ja määramatuse tõttu nõuab Euroopa Liidu tasuvusanalüüsi juhend ranget metoodilisust, mis põhineks vastutustundlikel ja objektiivsetel eeldustel.

EY viis strateegilise uuringu läbi 2015. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta märtsini ning tegi seda tihedas koostöös ühisettevõtte aktsionäride ja RB Raili esindajatega. Uuringuprotsessi jälgis regulaarselt projekti juhtkomitee, mis koosnes Rail Baltic Estonia OÜ, Eiropas dzelzceļa līnijas SIA, RB statyba UAB, Lietuvos gelezinkeliai AB ja RB Rail esindajatest. Antud kujul toimunud protsessi juhtimine kindlustas tasuvusanalüüsi edenemise nõuetele vastava jälgimise.

Tasuvusanalüüs viidi läbi vastavalt EY ja RB Raili vahel sõlmitud lepingule ning kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt avaldatud investeerimisprojektide tasuvusanalüüsi juhendiga.

RB projekti tasuvusanalüüsi vastavust ELi CBA juhendi parimate praktikate  rakendusstandarditele kinnitas omakorda ka sõltumatu välisaudiitor, kellel on pikk kogemus Euroopa Komisjoni nõustamisel, mis puudutab suurte rahvusvaheliste transpordiprojektide majanduslikke aspekte.

Pidades silmas vajadust tagada projekti läbipaistvus, on RB Rail avaldanud mitte ainult tasuvusanalüüsi kommenteeritud kokkuvõtte (mis on sellisel puhul rahvusvaheliselt tavapärane praktika), vaid ka analüüsi täieliku aruande, tagades igaühele vaba juurdepääsu antud dokumendile. Lisaks sellele toimus konverentsil Rail Baltica Global Forum (24.-25. aprillil) tasuvusanalüüsi tulemuste avalik esitlus, kus oli kõigil võimalik näha nii vastavat ettekannet kui ka esitada analüüsi puudutavaid küsimusi EY ja RB Raili meeskondadele. Veelgi enam, RB Raili meeskond koostöös OÜ-ga Rail Baltic Estonia, kutsus Rail Baltica teostatavusest huvitatud sidusrühmi saama osa avalikest aruteludest Tallinnas ja Tartus (toimusid 2.-3. mail). Kõik tasuvusanalüüsi materjalid, sealhulgas Rail Baltica Global Forumi videomaterjalid, on alaliselt kättesaadavad veebiaadressil www.railbaltica.org.

18.09.2017