Rail Baltica sekmīgi kandidē uz papildu finansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)

Pēdējais uzsaukums finansējumam no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2014-2020. gada līdzekļiem Rail Baltica projektam ir noslēdzies ar panākumiem. Kopuzņēmuma RB Rail AS un trīs Baltijas valstu Satiksmes ministriju pieteikums ir novērtēts atzinīgi un projektam drīzumā būs iespējams saņemt līdz EUR 17,28 milj. papildu finansējuma no EISI.

Noslēdzoties konkursam, lēmumu par atlasi Eiropas Komisija paziņoja 2021. gada 15. jūlijā. Lēmums Eiropas Komisijai un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai (CINEA) nerada saistības finansējumu piešķirt; tas vēl ir atkarīgs no sekmīgas attiecīgā granta līguma noslēgšanas un īstenošanas. Tomēr darbs pie granta līguma sagatavošanas jau ir uzsākts un finansējuma saņēmēji raugās līgumu parakstīt pēc iespējas drīzāk, proti, jau š.g. rudenī.

Šie papildu līdzekļi palīdzēs tālāk attīstīt jauno Eiropas standarta 1435mm platuma divsliežu dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” projektu, tādējādi sekmējot Baltijas valstu dziļāku integrāciju TEN-T (Trans-European Transport Network) tīklā jeb Eiropas Transporta tīklā, kā arī videi draudzīgākas transporta sistēmas attīstību Baltijā.

Eiropas Savienība ir cieši apņēmusies tālāk attīstīt tādu transporta tīklu, kas balstīts cilvēkiem drošos, videi draudzīgos un viedos risinājumos. Šā projektu konkursa rezultātā ar kopā 242,2 miljoniem eiro tiks atbalstīti 68 projektu priekšlikumi. Lielāko finansējuma daļu t.i. EUR 181,4 miljonus ir paredzēts novirzīt 37 dzelzceļa projektiem.

22.07.2021