Hoolimine inimestest ja keskkonnast: Rail Baltica lähenemine keskkonnakaitsele

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Ltd. (ELLE) on tegutsenud 22 aastat ja pakub Balti riikides konsultatsioone kogenud keskkonnaspetsialistidele. Ettevõtte projektijuht Evija Skrastiņa räägib, kuidas on ELLE seotud Rail Baltica projektiga.

 

Milline on ELLE roll Rail Baltica projekti erinevates etappides? 

Oleme Rail Baltica projektiga töötanud 2011. aastast ja keskkonnakonsultantidena kaasatud mitmesse projekti arendamise etappi.

Keskkonnamõjude hindamise käigus selgitati välja projekti kõige olulisemad keskkonnaaspektid ja võimalused mõju vähendamiseks. Oleme kaasanud Läti parimad eluslooduse eksperdid ja jälgime tervet Rail Baltica trassi territooriumi Lätis. Seire käigus tuvastame ja hindame eluslooduse populatsiooni tihedust ning seisundit ehitustööde alguseni. Seire on vajalik ka selleks, et määrata trassil kindlaks ülepääsud loomadele ja teised ülesõidukohad.

Samuti teostame müra modelleerimist raudteetrassi teatud lõikudes. Hindame praegust mürataset ja ütleme, milliseid müra tõkestavaid meetmeid tuleb kavandada, et tagada vastavus regulatiivsetele nõuetele. Lisaks pakume tuge rahvusvahelistele projekteerijatele nii keskkonnaasutustega suhtlemisel kui ka keskkonnanõuete selgitamisel, mis võivad riigiti erineda.

 

Millega hetkel tegelete?

Tegutseme kogu Baltikumis ja ELLE gruppi kuuluvatel ettevõtetel on kontorid Lätis, Eestis ning Leedus. Hetkel viime koostöös Eesti kolleegidega läbi keskkonnamõju hindamist Eestis, lõigul Pärnust Eesti-Läti piirini. Oleme õnnelikud, et saame oma teadmiste ja kogemustega Eesti kolleege aidata, sest oleme sarnast projekti 2015. aastal Lätis ellu viinud.

 

Kuidas erineb Rail Baltica projekt teistest?

Peamine erinevus seisneb mastaabis. Võimalus osaleda kogu Baltikumi hõlmava uue infrastruktuuri väljatöötamisel tekib kord sajandi jooksul.

 

Kuidas aitab Rail Baltica projektist saadud kogemus kaasa ettevõtte kompetentside arendamisele?

Sarnaselt igale suuremahulisele projektile, on ka siin oluliseks lisaväärtuseks kogemuste hankimine – olgu selleks erinevate probleemide lahendamine või tõhusa koostöö arendamine. Rail Baltica projekt suurendab meie teadmisi ja võimekust. Meie poolt on projekti kaasatud mitmeid eksperte, mõnel juhul koguni 10 või enam. Näiteks on Rail Baltica esimene transporditaristu projekt, mille teostamine hõlmab metsloomade seiret. Rail Baltica projekt on esimene Lätis, mille raames rajatakse raudteetrassile loomade ülepääsud.

 

Kas olete Rail Baltica projekti teostamiseks palganud uusi töötajaid ja kui palju inimesi töötab teie ettevõttes Rail Baltica projektiga?

Jah, oleme palganud uusi inimesi ning meie töötajate arv kasvab iga kuuga. Rail Baltica projekti raames tuleb teha tohutult palju tööd, mis eeldab täiendavat ressurssi seda ellu viia. Praegu on meie poolt projekti kaasatud 5-8 eksperti, kuid oleme kasutanud ka vabakutselisi eksperte, kui projekti tegevused on seda nõudnud.

 

Palun selgitage täpsemalt, kuidas vähendatakse raudtee keskkonnamõjusid?

Keskkonnamõju vähendamine algab juba trassi asukoha valimisega. Tuleb jälgida, et see ei mõjutaks ega ületaks ühtegi range kaitse all olevat looduskaitseala. Oluline on meeles pidada, et loodusväärtuste säilitamine on sama oluline, kui Rail Baltica taristuprojekti elluviimine. Kohtades, kus trass siiski ületab olulisi looduslike paiku nagu näiteks Salatsi oru põhjaosas, on projekteerijate ülesanne leida lahendus, mille mõju keskkonnale on võimalikult väike. 

Trassi keskmine osa kulgeb mööda Kroņi – Dzelve sood, kus on oluline säilitada ja mitte mõjutada soo hüdroloogilist seisundit.

Iga asukoht pakub erinevaid väljakutseid, kuid peamine eesmärk peab püsima – ühendada looduskaitse elanikkonna ja majanduslike huvidega.

 

Kuidas vähendatakse raudtee mõju trassi läheduses elavatele inimestele?

Trassi läheduses elavad inimesed tunnevad mõju liikuvusele, sest Rail Baltica trass ületab elanike igapäevaselt kasutatavaid teid ja ohutuse tagamiseks on raudtee piiretega ümbritsetud. Seetõttu on väga oluline hinnata ja rakendada lahendusi, mis minimeerivad trassi mõju selle lähedal elavate inimeste liikumisele. Rail Baltica marsruut sisaldab kahetasandilisi ületuskohti, spetsiaalseid ülepääse rasketehnikale ja ülekäike jalakäijatele ning ratturitele.

Teine aspekt on müra. Rail Baltica on uus müraallikas ja selle mõju vähendamiseks ning tagamiseks, et trassi läheduses asuvates elamurajoonides on müra piirmääradest kinni peetud, on kavas ehitada müratõkkeseinad või kasutada muid lahendusi.

Raudtee ehitamine muudab senist maastikupilti. See rajatakse sinna, kus praegusel hetkel asuvad metsad või põllud. Maastikuarhitektide kaasamisega peavad projekteerijad leidma tasakaalustatud lahendused raudtee integreerimiseks olemasolevasse maastikku.

 

Kuidas on loomade ja lindudega?

Loomade jaoks, nagu varem mainisin, luuakse spetsiaalsed ülepääsud. Suurematele loomadele ehitatakse metsasillad, et nende loomulikke rändeteid ei häiritaks. Ühtlasi on raudtee põhitrassi mõlemad küljed omavahel ühendatud, et vältida isoleeritud populatsioonide tekkimist.

Lindudele loodi marsruudi valimisel mikropiirangualad, mis tagavad lindude kaitse ja minimeerivad lindude ning raudtee kokkupuuteid. Samuti hindame müra mõju lindudele. Seda, kuidas mõjutab müratase lindude populatsiooni praegu, kuidas aktiivsete ehitustööde alustamise ajal ja kuidas raudtee toimides. Rail Baltica ehitusperioodil ei ole teatud hetkedel, näiteks lindude pesitsemise ajal, lubatud töid teostada. Raudtee toimides peavad eksperdid omakorda otsustama, kas rakendada müra vähendamiseks täiendavaid meetmeid või mitte. Ja kui, siis milliseid. Näiteks müratõkkeseinal on oma negatiivne mõju – kokkupõrkeoht. Loomulikult võetakse seda kõike arvesse ja hinnatakse – alustades müratõkkeseinte kujundusega, lõpetades tüübiga. 

 

Milliseid uuendusi Rail Baltica projekt tutvustab?

Rail Baltica projekti tulemusena hinnatakse Lätis näiteks tehnilisi nõudeid loomade ülepääsude ja teiste ülekäikude projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks näitab projekt, kuidas aitavad erinevad lahendused vähendada mõju lindude jaoks olulistele aladele või kuidas ühendada kultuuripärand ja selle säilitamine uue infrastruktuuri rajamisega.

 

Mida soovitate teistele ettevõtetele, kes kaaluvad selles projektis osalemist? 

Soovitan mitte karta projekti mastaapsust, ehkki projekt on keeruline ja sageli tuleb leida lahendus probleemidele, millega ehk varasemat kokkupuudet pole. RB Rail AS hangetele kandideerimine tähendab endale võimaluse andmist osaleda sajandi taristuprojekti väljatöötamisel. Saad oma teadmisi kasutada ühise eesmärgi saavutamiseks – mitte ehitada üksnes raudteeliini, vaid austada seejuures elanike huve, loodust, kultuurilist ajalugu ning teisi olulisi aspekte.

12.11.2020