Uzaicinājums uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmi “Rail Baltica pamattrases būvdarbu Latvijā inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojumi”,

Izsludināts: 14.01.2022
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2022

Konkursa procedūra ar sarunām

 „RAIL BALTICA PAMATTRASES BŪVDARBU LATVIJĀ INŽENIERKONSULTANTA UN BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI”

(Id. Nr. EDZL 2021/7 CEF)

 

UZAICINĀJUMS UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMI

 

1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”

Reģ. Nr. 40103836785

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

2. Pasūtītāja kontaktpersona: Projekta ieviešanas un vadības departamenta projektu vadītājs Gatis Gaņģītis

e-pasta adrese: mlengineer@edzl.lv

tālr. Nr.: +371 66954242

3. Iepirkuma priekšmets: Rail Baltica pamattrases infrastruktūras būvdarbu (sliežu ceļu apakšbūves un virsbūves) Inženiertehniskās uzraudzības, ietverot būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši Latvijas būvniecības likumdošanas prasībām, nodrošināšana Latvijas teritorijā saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītajiem nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: EDZL 2021/6 CEF.

4. Sanāksmes mērķis: Informēt ieinteresētos piegādātājus par iepirkuma priekšmeta saturu, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem.
5. Sanāksmes laiks un vieta: 2022.gada 19.  janvāris plkst.15:00 (Rīgas laiks) tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams lietotni (plānotais sanāksmes laiks ~ 2 stundas).

 

Izmaiņu gadījumā ieinteresēto piegādātāju pārstāvji tiks informēti, kā arī attiecīga informācija tiks ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66632 un  Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”, kur publicēts šis uzaicinājums.

6. Kārtība, kādā ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai sanāksmē: 1.   Lai piedalītos sanāksmē, ieinteresētajam piegādātājam līdz 2022.gada 19. janvāra plkst.10:00 (Rīgas laiks) jāpiesakās, nosūtot savu pieteikumu uz norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

2.   Piesakot dalību sanāksmē, ieinteresētais piegādātājs norāda savu nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja e-pasta adresi un pārstāvja tālruņa numuru (ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs norādīt ne vairāk kā 3 pārstāvjus).

3.   Uzaicinājums uz sanāksmi ieinteresētā piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2022.gada 19. janvāra plkst.12:00 (Rīgas laiks).

7. Sanāksmes ietvaros apspriežamie jautājumi: Sanāksmes norises kārtība:

1.     Informācija par izsludinātās Rail Baltica pamattrases būvdarbu Latvijā inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojumu iepirkuma procedūras 1.posma prasībām;

2.     Informācija par Rail Baltica pamattrases Inženierpakalpojumu līguma pamatprincipiem – agrīno būvkopmānijas iesaisti, mobilizācijas prasībām katrā būvdarbu posmā, līguma vadības pamatprincipiem;

3.     Jautājumu un atbilžu sesija.

Diskusija par tēmām (Jautājumu un atbilžu sesija):

 

Sanāksmes laikā Pasūtītājs informāciju prezentēs angļu valodā un, nepieciešamības gadījumā, arī latviešu valodā.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies sanāksmē, jāņem vērā, ka sanāksme tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts) un tās kopsavilkums tiks publicēts. Sanāksme izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai Pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem sanāksmes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

8. Sanāksmes dokumentēšana un dokumentācijas publicēšana: 1.   Sanāksmes dalībnieki tiks reģistrēti sanāksmes organizēšanas vajadzībām.

2.   Sanāksme tiks dokumentēta sanāksmes kopsavilkuma sagatavošanas vajadzībām (tiks veikts Microsoft Teams ieraksts).

3.   Īss kopsavilkums par sanāksmes norisi, uzdotajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc sanāksmes dienas Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/66632 un Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”, kur publicēts šis uzaicinājums.

9. Papildu informācija: Informācija par Rail Baltica projektu ir pieejama tīmekļvietnēs internetā:

https://edzl.lv/ 

https://www.railbaltica.org/