Rail Baltica Globālā projekta galvenie sasniegumi 2018. gadā

2018. gadā Rail Baltica Globālajā projektā bijuši vairāki būtiski sasniegumi stratēģiskā, tehniskā un finanšu līmenī, kas ļauj uzturēt uzņemto kursu ar mērķi sākt dzelzceļa darbību 2026. gadā.

Stratēģiskie sasniegumi

2018. gada oktobrī Eiropas Komisija pieņēma ieviešanas lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas jūras TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu, nostiprinot Eiropas Komisijas un visu ES dalībvalstu apņemšanos savlaicīgi īstenot projektu. Turklāt tika attīstīta ciešāka sadarbība ar Somiju un Poliju. Proti, Baltijas valstu transporta ministrijas aicināja Somiju kļūt par Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS akcionāru, savukārt Polija paziņoja par plāniem potenciāli palielināt ātrumu dzelzceļa infrastruktūrā no Lietuvas-Polijas robežas līdz Elkas pilsētai, lai dzelzceļš atbilstu Rail Baltica Globālā projekta tehniskajiem parametriem. Visbeidzot, Rail Baltica Globālais projekts tika iekļauts ES Militārās mobilitātes politikas plānos.

2018. gadā tika izstrādāti arī vairāki nākotnes darbībai būtiski pētījumi, tādi kā Rail Baltica operacionālais plāns, Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa pētījums un Rail Baltica biznesa plāns. Operacionālais plāns sniedz pārskatu par optimālu infrastruktūras plānojumu un realizāciju Rail Baltica starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem, lūkojoties no ilgtspējīgas ilgtermiņa perspektīvas un aptverot periodu līdz 2056. gadam. Pētījums arī iezīmē sākotnējo pasažieru pieprasījuma novērtējumu katrā valstī attiecībā uz reģionālo satiksmi, nodrošinot Baltijas valstu valdībām visaptverošu reģionālās attīstības instrumentu. Savukārt vadošā starptautisko konsultāciju uzņēmuma Atkins veiktais infrastruktūras pārvaldības pētījums sniedz neatkarīgu un uz faktiem balstītu optimālākā Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa novērtējumu.

Tehniskie sasniegumi

2018. gadā apstiprinātas Rail Baltica Globālā projekta vienotās būvprojektēšanas vadlīnijas, ieviešot kopīgus tehnisko parametru standartus dzelzceļa līnijai, lai nodrošinātu vienotus standartus visās Baltijas valstīs un savstarpējo savienojamību ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Papildus tam 7 no 11 trases posmiem izsludināti būvprojektēšanas iepirkumi galvenajai dzelzceļa līnijai, aptverot 57% no kopējā trases garuma Baltijas valstīs.

Igaunijā šobrīd procesā ir visi būvprojektēšanas iepirkumi posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Tallinai. Latvijā uzsākti iepirkumi 2 no 4 būvprojektiem, aptver ap 120 km garu posmu ap Rīgu. Lietuvā iepirkumi ir procesā 2 no 4 posmiem, aptverot 120 km garu posmu no Kauņas līdz Lietuvas-Latvijas robežai. Esam gandarīti redzēt pieredzējušu Eiropas un Baltijas uzņēmumu interesi dalībai iepirkumos būvprojektēšanas pakalpojumiem – kopā saņemti 53 dažādi piedāvājumi.

2018. gada laikā izveidotas 6 Rail Baltica darba grupas par tehniskiem, operacionāliem, biznesa, finanšu un komunikācijas jautājumiem. Šī prakse nodrošina zināšanu apmaiņu un ciešākas sadarbības izveidi starp projekta ieviešanā iesaisītajām pusēm.

Finanšu sasniegumi

Rail Baltica Globālais projekts pagājušajā gadā piesaistīja trešo Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējumu. Tā rezultātā Globālajam projektam pieejamais finansējums līdz 2023. gadam sasniedz 824 miljonus eiro, no kuriem līdz 85% nodrošina ES un 15% līdzfinansē projekta dalībvalstu valdības.

2018. gadā RB Rail AS izziņoja 31 iepirkumu, un to kopīgā aptuvenā vērtība pārsniedza 43 miljonus eiro. Gada laikā tika parakstīti 26 līgumi 1,83 miljonu eiro vērtībā. 53% no līgumu ieviešanā iesaistītajiem izpildītājiem tika noslēgti ar Baltijas valstu uzņēmumiem.

RB Rail AS iepirkumu procesi ir veikti efektīvi – no 31 iepirkuma, kas 2018. gadā izsludināts, apstrīdēts tikai viens no tiem (ar aptuveno vērtību 150,000 EUR), viens iepirkums tika atcelts (ar aptuveno vērtību 42,000 EUR) un viens – izsludināts atkārtoti (ar aptuveno vērtību 150,000 EUR). Kopuzņēmums nepārtraukti veic Globālā projekta iepirkumu sistēmas uzlabojumus, lai nodrošinātu caurredzamību un labākās prakses pielietošanu.

Plāni 2019. gadam

Šogad RB Rail un projekta ieviesēju galvenais mērķis būs uzsākt laicīgu būvprojektu izveidi, kas ir svarīgs nosacījums projekta tālākajai virzībai un turpmākā finansējuma piesaistīšanai, lai uzsāktu galvenās dzelzceļa līnijas būvniecību līdz 2021. gadam.

Tāpat 2019. gadā īstenos vairākus nozīmīgus pētījumus, kas palīdzēs pieņemt atbilstošus lēmumus elektrības apgādes, dzelzceļa uzturēšanas objektu, vadības, kontroles un signalizācijas, kā arī drošības jautājumos. Tiks pētīts arī jautājums par to, kā vislabāk nodrošināt efektīvu sinerģiju starp 1435 mm un 1520 mm dzelzceļu tīkliem, lai pilnībā izmantotu Rail Baltica līnijas komercializācijas potenciālu nākotnē. Šogad tiks pieņemti lēmumi par būvniecības materiālu piegādes iepirkumu sistēmu un būvniecības loģistiku, tiecoties uz pēc iespējas efektīvāku resursu izmantošanu projekta ieviešanā. Provizoriskais saraksts ar plānotajiem Globālā projekta iepirkumiem 2019. gadā pieejams www.railbaltica.org.

RB Rail AS 2019. gadā pievērsīs īpašu uzmanību sadarbības veicināšanai ar Somiju un Poliju. Uzņēmuma mērķis ir arī nodrošināt Globālo projektu ar ilgtspējīgu finansējumu pēc 2023. gada, kā arī veicināt vietējo infrastruktūras objektu attīstību.  

Latvija

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, projekta nacionālais ieviesējs Latvijā, 2018. gadā noslēdza pirmo Rail Baltica projektēšanas līgumu par Rail Baltica pieturu starptautiskajā lidostā “Rīga” un saistīto 4 km pamata trases projektēšanu. Apstiprinātas Rail Baltica RIX stacijas metu skices, un 2019. gada 18. janvārī saņemtas būvatļaujas, lai projektēšanu noslēgtu 2019. gadā. Tas nozīmē, ka jau šogad būs iespējams izsludināt minētā posma būvniecības iepirkumu.

Lai Rail Baltica līniju iekļautu Rīgas centrā, plānots uzsākt projektēšanas darbus posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai, ietverot Rail Baltica trases novietošanu, 1520mm infrastruktūras pārbūvi, estakāžu izveidi, uzbēruma norakšanu un jauna tilta pār Daugavu izbūvi. Rīgas Centrālās stacijas iepirkums ir sasniedzis izvērtēšanas posmu. Projektētāja uzdevums būs ne tikai nodrošināt efektīvāko un ilgtspējīgāko inženiertehnisko risinājumu, bet, cieši sadarbojoties ar Rīgas pilsētu, ekspertiem un citu infrastruktūru turētājiem, nodrošināt nepārtrauktu transporta un iedzīvotāju kustību, kā arī drošību būvniecības laikā.

2018. gadā veikta visas trases Latvijā, 265 km apjomā, kultūrvēsturiskā izpēte, kas apliecinājusi, ka trases novietojums kultūrvēsturisko mantojumu neapdraud. Strādājot arheologu, ģeodēzistu un vēsturnieku komandām, kopumā apzinātas 126 potenciālās kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas un objekti. Izdarīti vairāk nekā 5500 zondējumi, 5 upēs veikta zemūdens apzināšana, kā arī vēsturisko objektu 3D skenēšana un uzmērīšana.

Igaunija

Rail Baltica projekts Igaunijā attīstījies vienmērīgi – ar pabeigtu telpisko plānošanu un noteiktu trases novietojumu. Sākotnējo tehnisko risinājumu fāze, kas arī tika pabeigta pagājušajā gadā, sniegusi detalizētāku ieskatu par provizoriskajiem tehniskajiem risinājumiem un paredzamām izmaksām pirms būvprojektēšanas posma.

2019. gadā sāksies pirmie Rail Baltica galvenās trases būvniecības darbi, kad tiks izbūvēts pārvads Tallinā. Citi nozīmīgi objekti, piemēram, pasažieru terminālis Ulemistē un Pērnavā, kā arī Mūgas kravas terminālis virzīsies uz projektēšanas posmu.

Lietuva

2018. gadā partneru un ES institūciju starpā tika rasta vienošanās par divsliežu dzelzceļa līnijas būvniecību Kauņas posmā, kas operacionālajā plānā minēts kā viens no svarīgākajiem punktiem Rail Baltica dzelzceļa līnijā, nodrošinot savienojamību starp 1435mm un 1520mm sliežu platuma dzelzceļa tīkliem.

2018. gadā tika noslēgta arī Polijas-Lietuvas robežas līdz Kauņai posma uzlabošanas priekšizpēte. Galvenie priekšizpētes secinājumi liecina, ka daļu no dzelzceļa līnijas būtu nepieciešams uzlabot, lai tās tehniskie parametri atbilstu Rail Baltica Globālā projekta būvprojektēšanas vadlīnijām. Lietuvas valdība šim nolūkam uzsākusi teritoriālās plānošanas procesu.

Papildus tam 2019. gadā uzstādīts vērienīgs mērķis – Kauņas posma 1. fāzes būvniecība, Kauņas-Latvijas robežas posma būvprojektēšana, kā arī teritoriālo plānu izstrāde posmam Polijas robeža-Kauņa-Viļņa.

Šobrīd Rail Baltica līnijā Lietuvas teritorijā notiek vairākas nozīmīgas aktivitātes – teritoriālā plānošana, zemes atsavināšana, tehniskā būvprojektēšana, kā arī būvniecības darbi.

23.01.2019