Jaunas infrastruktūras projektēšana ir iespēja pielietot vismodernākās tehnoloģijas

Turpinot Rail Baltica globālā projekta partneru pieredzes stāstu sēriju, intervējām Alfrēdo Ingleti (Alfredo Ingletti), kurš ir uzņēmuma 3TI Progetti līdzdibinātājs, priekšsēdētājs un tehniskais direktors. 3TI Progetti ir itāļu arhitektūras un dizaina uzņēmums, kas vairāk nekā 20 gadus piedāvā konsultāciju pakalpojumus transporta, infrastruktūras, ēku plānošanā, projektēšanā, projektu vadībā un būvniecībā. Uzņēmums ierindots arī pasaules vadošo projektēšanas uzņēmumu TOP 225*.

Kāda ir 3TI Progetti loma Rail Baltica projektā?

Mūsu darbs projektā uzsākās 2018. gadā līdz ar pirmo noslēgto līgumu par arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes dizaina vadlīniju izstrādi visam Rail Baltica dzelzceļa tīklam, kas gadu vēlāk tika prezentētas arī publiski Rail Baltica Globālajā forumā, Viļņā. Īsi pēc tam projekts tika prezentēts arī “Expo Ferroviaria 2019” Milānā.

Covid-19 pandēmijas laikā esam noslēguši jaunus līgumus, un šobrīd kopā ar uzņēmumu “Yuksel Proje” esam atbildīgi par projektēšanas risinājumu pārskatīšanu un ekspertu konsultācijām, lai nodrošinātu Rail Baltica projekta atbilstību Rail Baltica globālā projekta kopējām projektēšanas vadlīnijām, EK regulai par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai un Baltijas valstu nacionālām likumdošanas prasībām.  

Pie kā jūs strādājat pašlaik?

Šobrīd mēs veicam Rail Baltica koridora projektēšanas risinājumu pārskatīšanu un ekspertīzi Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Igaunijā esam pabeiguši projektēšanas risinājumu pārskatīšanu Pērnavas – Raplas un Tallinas – Raplas posmos gandrīz 60 km garumā, kas ir aptuveni 27% no kopējā trases garuma. Šajos posmos ietilpst arī 7 dzelzceļa tiltu, 10 autoceļu viaduktu un 6 ekoduktu risinājumi.

Lietuvā esam pabeiguši Kauņas – Ramygala projektēšanas posma pārskatīšanu aptuveni 45 km garumā, kas ir 29% no kopējā trases garuma, un tajā ietilpst 7 dzelzceļa tilti, 6 ceļu viadukti, 41 caurteka un 10 dzīvnieku pārejas.

Latvijā esam nupat kā uzsākuši darbu pie projektēšanas risinājumu izvērtēšanas, un šobrīd tiek skatīti pirmie Iecavas upes posma projektēšanas dokumenti.

Ar ko Rail Baltica projekts atšķiras no citiem projektiem, kuros iepriekš esat strādājuši?

Galvenā atšķirība ir tā, ka šis projekts aptver trīs dažādas valstis, un šī ir arī pirmā reize, kad mūsu uzņēmuma konsultāciju pakalpojumi viena projekta ietvaros tiek sniegti trīs dažādām valstīm. Rail Baltica projekts ir unikāls dažādos aspektos, sākot jau ar Baltijas valstu sarežģīto vēsturi. Igaunija, Latvija un Lietuva ir savstarpēji tuvas, taču kultūras, likumdošanas un citos aspektos visai atšķirīgas valstis, bet ar kopīgiem mērķiem. Tagad valstis vienos arī Rail Baltica projekts, kura mērķis ir integrēt šo reģionu kopējā Eiropas dzelzceļa tīklā.

Šis ir stratēģisks projekts un, lai to īstenotu, nepieciešama spēcīga visu projekta partneru, tostarp Eiropas savienības partneru, iesaiste un apņemšanās nodrošināt gan resursus, gan zināšanas. Šis ir ļoti unikāls un vēsturisks projekts.

Kā Rail Baltica projektā gūtā pieredze veicina paša uzņēmuma kompetenču attīstību?

Darbs pie viena no lielākajiem ES finansētajiem infrastruktūras projektiem jau ir sasniegums pats par sevi, kas ļauj mums dalīties uzņēmuma pieredzē, kas ir  ārkārtīgi stimulējoša tehnisko izaicinājumu ziņā. Tāpat arī šī pieredze mums ļaus iegūt atsauksmes Baltijas valstīs, kas tiks papildinātas ar 3TI infrastruktūras projektu sasniegumiem pēdējos 30 gados Itālijā un visā pasaulē. Šis projekts noteikti izaicina mūsu līdzšinējo darba pieeju vadības, koordinācijas un tehniskās ekspertīzes ziņā, ņemot vērā trīs valstu atšķirības vietējās likumdošanās, procedūrās un pieejās. 

Rezultāts pēc mūsu pirmā sadarbībā aizvadītā gada ir arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes dizaina vadlīniju izstrāde visam Rail Baltica dzelzceļa tīklam, un esam apmierināti gan ar 3TI komandas, gan Rail Baltica projekta īstenotāju darbu un mūsu kopīgo ieguldījumu.

Cik daudz Jūsu uzņēmuma darbinieku iesaistījušies Rail Baltica projekta īstenošanā?

Ņemot vērā vidējo iesaistīto darbinieku skaitu, mums ir aptuveni 50 cilvēku komanda, kas strādā dažādās apakškomandās – vadības, koordinācijas, tehnisko ekspertu un vietējo konsultantu komandās. Paredzam, ka gada nogalē – novembrī un decembrī – iesaistīto darbinieku skaits pieaugs, ņemot vērā darba apjoma palielināšanos. 

Kā notika darbs pie arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes dizaina vadlīniju Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai izstrādes?

Arhitektūras un ainavu dizaina vadlīnijas ir rezultāts pētījumam, kas veikts kopā ar visām iesaistītajām pusēm trijās valstīs un balstās uz pētījuma rezultātiem, intervijām, prezentācijām un semināriem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Tie atspoguļo ne tikai visā arhitektūras un ainavu dizaina definēšanas procesā iesaistīto ieinteresēto pušu zināšanas un pieredzi, bet arī visu Baltijas valstu vienotības gribu.

ALG (Architectural and Landscaping design) pamatnostādnēs piedāvātais Rail Baltica infrastruktūras vizuālais izskats ir ilgstoša procesa sasniegums, kas no katras valsts pārņēmis savu identitāti un transformējis to Rail Baltica tīkla elementu redzējumā.

Kā piemēru varam ņemt ALG pamatnostādnēs piedāvāto reģionālo staciju koncepciju. Stacijas koncepcijas sākumpunkts parādījās intervijās ar ieinteresētajām pusēm. Tā ir viena no poētiskākajām atbildēm, ko esam saņēmuši, kas iedvesmoja stacijas tēlu. Mēs jautājām: “Kas jums ir kopīgs ar citām valstīm?” un atbilde bija “jūra”. Šis attēls radīja reģionālās stacijas vizuālo identitāti, kas ir viesmīlīga un harmoniska vienota telpa, ko sedz jumts, ko veido trīs Baltijas jūru attēlojoši viļņi.

Kā šīs vadlīnijas tiks izmantotas?

ALG Projektēšanas vadlīnijas kalpos kā ceļvedis arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes elementu, kas ir nozīmīgas Rail Baltica projekta sastāvdaļas, dizaina izstrādē.

Galvenais mērķis ir nodrošināt zīmola veidošanas rokasgrāmatu topošajiem projektētājiem un pašvaldībām ar pilnu dizaina norāžu un noteikumu kopumu, kas ļautu izstrādāt katru arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes elementu, kas būs daļa no Rail Baltica projekta, sasniedzot mērķi nodrošināt kopīgu un atpazīstamu “Rail Baltica identitāti” visās trīs valstīs.

Šī identitāte ir veidota dažādos līmeņos (vispārējā tīkla līmenī, valsts līmenī un reģionālā līmenī), un tā tiek piemērota tīkla elementiem, piemēram, dzelzceļa tiltiem, uzbērumiem un griezumiem, trokšņu barjerām, dzīvnieku ejām un informatīvajām norādēm, kā arī stacijas un ainavas elementiem.

Kādas inovācijas šis projekts ieviesīs?

Inovācija ir process, kas veicina progresu un uzlabojumus. Rail Baltica projekts Baltijas valstīm nozīmēs radikālas pārmaiņas. Pilnīgi jauna dzelzceļa un šajā gadījumā – ātrgaitas dzelzceļa – tīkla projektēšana un būvniecība ļauj pielietot vismodernākās tehnoloģijas un standartus, lai tie atbilstu šādiem projekta ietvaros uzstādītajiem mērķiem:

100% draudzīgs videi

Rail Baltica dzelzceļa līnija tiks pilnībā elektrificēta, ļaujot samazināt CO2 emisijas. Būvniecībā tiks izmatotas jaunākās tehnoloģijas un materiāli. Dzelzceļa līnija plānota tā, lai iespēju robežās izvairītos no Natura 2000 aizsargājamajām teritorijām un bez būtiskas ietekmes uz citām videi jūtīgām aizsargājamām teritorijām. Uz dzelzceļa tiks uzstādītas gan trokšņu sienas, gan arī īpašas dzīvnieku pārejas, respektējot dzīvnieku faktiskās migrācijas plūsmas.

Drošs un pieejams

Rail Baltica risinājumi ietvers visstingrākās drošības prasības. Vilcienu kustības kontrolei tiks izmantota jaunākās paaudzes Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS). Šķērsojumi un gājēju ceļi tiek plānoti divos līmeņos, kā arī dzelzceļa koridors tiks ierobežots piekļuvei visa tā garumā. Pasažieru stacijās tiks nodrošinātas visas nepieciešamās funkcionalitātes un ērtības, lai satiksme būtu viegla un pasažieriem draudzīga.

Moderns

Rail Baltica tiek būvēta, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un materiālus. Katrā no Baltijas valstīm plānoti jauni intermodālie kravu termināļi, lai nodrošinātu ātru un efektīvu kravu pārvietošanu starp dažādiem transporta veidiem. Dzelzceļa staciju risinājumu mērķis būs nodrošināt ērtus savienojumus dažādiem pilsētas, reģionu un tālsatiksmes transporta pakalpojumiem, tostarp veicinot infrastruktūras  – autostāvvietu, velo infrastruktūras, atpūtas zonu u.c. – attīstību dzelzceļa staciju tuvumā.

Kāds būtu jūsu padoms citiem uzņēmumiem, kuri apsver iespēju piedalīties šajā projektā?

Lai spētu izpildīt Rail Baltica projektā uzstādītās prasības, partneriem jābūt spēcīgām tehniskām zināšanām un resursiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir vietējo standartu un noteikumu pārzināšana un piemērošana, kas prasa gan papildus iedziļināšanos, gan resursu, ņemot vērā Baltijas valstu atšķirības. Tātad uzņēmumiem, kuri vēlas pievienoties “Rail Baltica ģimenei”, ir jāapzinās, ka viņiem nebūs viegls sākums, taču arī jābūt pārliecinātiem, jo ​​Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS komanda sniedz atbalstu un ir spēcīgs sadarbības partneris jebkuram uzņēmumam. Viens no atslēgas vārdiem, kas jāpatur prātā, pievienojoties šim projektam, ir “elastība”.

*3TI Progetti  ierindots pasaules vadošo projektēšanas firmu TOP 225