Uzaicinājums uz ieinteresēto piegādātāju apspriedi iepirkuma procedūra „Rail Baltica pamattrases būvdarbi Latvijā”,

Izsludināts:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”

Reģ. Nr. 40103836785

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

2. Pasūtītāja kontaktpersona: Projekta ieviešanas un vadības departamenta projektu vadītājs Gatis Gaņģītis

e-pasta adrese: gatis.gangitis@edzl.lv

tālr. Nr.: +371 29382789

3. Apspriedes tiesiskais pamatojums: Apspriede tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrās daļas regulējumu, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.
4. Iepirkuma priekšmets: Rail Baltica pamattrases infrastruktūras būvdarbu (sliežu ceļu apakšbūves un virsbūves) Latvijas teritorijā nodrošināšana saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītajiem nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

5. Apspriedes mērķis: Informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem.
6. Apspriedes laiks un vieta: 2021.gada 8.septembrī plkst.15:00 (Rīgas laiks) tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams lietotni (plānotais apspriedes laiks ~ 2 stundas).

Izmaiņu gadījumā ieinteresēto piegādātāju pārstāvji tiks informēti, kā arī attiecīga informācija tiks ievietota šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”).

7. Kārtība, kādā ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē: 1.   Lai piedalītos apspriedē, ieinteresētajam piegādātājam līdz 2021.gada 8.septembra plkst.10:00 (Rīgas laiks) jāpiesakās, nosūtot savu pieteikumu uz norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

2.   Piesakot dalību apspriedē, ieinteresētais piegādātājs norāda savu nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja e-pasta adresi un pārstāvja tālruņa numuru (ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs norādīt ne vairāk kā 3 pārstāvjus).

3.   Uzaicinājums uz apspriedi ieinteresētā piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.septembrim plkst.12:00 (Rīgas laiks).

8. Apspriedes ietvaros apspriežamie jautājumi: Apspriedes norises kārtība:

1. Iepazīstināšana ar Rail Baltica projektu;

2. Informācijas par Rail Baltica pamattrases būvdarbiem Latvijā:

2.1. Projekta ieviesējs EDZL;

2.2. Rail Baltica projekta pārvaldība – galvenās ieinteresētās puses, projekta struktūra un finansēšanas nosacījumi;

2.3. Būvdarbu iepirkuma process un konkursa laika grafiks;

2.4. Būvdarbu iepirkuma apjomi;

2.5. Plānotais būvdarbu laika grafiks, būtiskākie termiņi;

2.6. Līguma prasību pārskats – FIDIC, izcenošana, apmaksas kārtība, tāmes piemērs;

2.7. Pasūtītāja nodrošinātie procesi;

2.8. Tehnisko risinājumu apskats – tiltu konstrukcijas, uzbērums, utt.

3.  Jautājumu un atbilžu sesija.

Diskusija par tēmām (Jautājumu un atbilžu sesija):

Apspriedes laikā Pasūtītājs informāciju prezentēs angļu valodā un, nepieciešamības gadījumā, arī latviešu valodā.

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts) un tās kopsavilkums tiks publicēts. Apspriedē izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai Pasūtītājs nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un neierobežotu konkurenci.

Ieinteresētajiem piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

9. Apspriedes dokumentēšana un dokumentācijas publicēšana: 1.   Apspriedes dalībnieki tiks reģistrēti apspriedes organizēšanas vajadzībām.

2.   Apspriede tiks dokumentēta apspriedes kopsavilkuma sagatavošanas vajadzībām (tiks veikts Microsoft Teams ieraksts).

3.   Īss kopsavilkums par apspriedes norisi, uzdotajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc apspriedes dienas šī uzaicinājuma publicēšanas vietnē (Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā: https://edzl.lv/, sadaļā „Aktuālie iepirkumi”).

10. Papildu informācija: Pasūtītāja un tā pārstāvju sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un attiecīgā informācija var būtiski mainīties, izstrādājot konkrētā iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) Pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.

Informācija par Rail Baltica projektu ir pieejama tīmekļvietnēs internetā:

https://edzl.lv/ 

https://www.railbaltica.org/