Rail Baltica rosina izmantot infrastruktūras sinerģijas pārrobežu dzelzceļa koridorā

Pēc Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS pasūtījuma Spānijas infrastruktūras konsultāciju uzņēmums Ineco veicis nozīmīgu pētījumu par iespējām maksimāli palielināt sinerģijas, ko rada dažādu infrastruktūras projektu vienlaicīga realizācija un iekļaušana topošajā Rail Baltica pārrobežu dzelzceļa koridorā. Pētījums, kas balstīts starptautiskās labākās prakses “Dig Once” jeb “vienas lāpstas principa” filozofijā, sniedz praktiskus ieteikumus Baltijas un Eiropas partneriem par vairāk nekā 800km garā pārrobežu dzelzceļa koridora optimālu izmantošanu, to sinhronizējot ar citu papildinošu infrastruktūru.

Pētījumā plaši atspoguļoti starptautisko labāko prakšu piemēri līdzīgu sinerģiju radīšanā lielos transporta infrastruktūras projektos, sākot no mobilo sakaru un optisko šķiedru tīklu risinājumiem dzelzceļa megaprojektos Austrālijā un Izraēlā, starptautiskajiem 5G attīstības piemēriem sadarbspējīgas, savienotas un automatizētas mobilitātes (CCAM) jomā, Rūpniecība 4.0 (Industry 4.0) un viedo pilsētu attīstību un atjaunojamās enerģijas ražošanas avotu uzstādīšanu gar dzelzceļa tīkliem Spānijā, Beļģijā, Somijā un Austrijā līdz elektrisko transportlīdzekļu infrastruktūras pieejām Ziemeļamerikā, Skotijā, kā arī kravu pārvadājumu attīstības un rūpnieciskās savienojamības principiem Vācijā, Francijā, Spānijā un ASV. Ierosinātie ieteikumi pilnībā saskan arī ar Eiropas zaļā kursa un vērienīgās “Fit for 55” iniciatīvas noteiktajiem mērķiem.

Kā rezumē Rail Baltica stratēģijas un attīstības vadītājs Kaspars Briškens, “Rail Baltica nav tikai dzelzceļš. Tā ir unikāla iespēja veidot jaunu Ziemeļeiropas pārrobežu savienojamības mugurkaulu, vienā koridorā vienlaikus kombinējot dažādus infrastruktūras veidus. Rail Baltica projektam ir ne tikai jārada jauns multimodāls transporta koridors, bet arī jākalpo par platformu “Dig Once” pieejai, lai vienlaikus šajā koridorā ieviestu arī pilnīgi jaunu digitālās, enerģētiskās un industriālās savienojamības standartu – paraugu, kuru nākotnē varētu izmantot arī citos pārrobežu megaprojektos gan Eiropā, gan citviet pasaulē.”

Tāpat pētījumā sniegti praktiski ieteikumi, kā, piemēram, tādās jomās, kā pārrobežu 5G mobilo tīklu un platjoslas maģistrālo tīklu izveide (balstoties uz neutral host pieeju), viedo staciju attīstība (tostarp kontekstā ar viedo pilsētu attīstību), edge computing infrastruktūras izstrāde, atjaunīgās enerģijas ražošanas risinājumu (tostarp saules un vēja enerģijas) uzstādīšana, vilces apakšstaciju izmantošana atjaunīgās enerģijas pārvadei uz elektrotīklu, elektrisko transportlīdzekļu  infrastruktūras attīstība (gan bateriju, gan kurināmā elementu tehnoloģijām), kā arī industriālo pievedcelu un atzaru izbūve Rail Baltica pamattrasei, lai atvieglotu piekļuvi trases areālā esošajiem rūpniecības, aizsardzības un/vai loģistikas nozaru lietotājiem. Papildus infrastruktūras risinājumiem un funkcionalitātēm pētījums sniedz ieskatu arī potenciālās nākotnes biznesa attīstības iespējās, kā arī aicina sinhronizēt dažādas Baltijas valstīm pieejamās infrastruktūras finansēšanas programmas, lai nodrošinātu savstarpēji papildinošas infrastruktūras izveidi līdztekus Rail Baltica megaprojekta īstenošanai.  

Pēc šī pētījuma rezultātu apkopošanas Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS rosinās un vadīs aktīvu sadarbību ar attiecīgajiem partneriem, lai veicinātu pētījumā izvirzīto rekomendāciju ieviešanu. Tas aptvers ciešu sadarbību ar dažādām publiskā un privātā sektora ieinteresētajām pusēm, tostarp atbildīgajām Eiropas institūcijām, Baltijas valstu ministrijām, kas ir atbildīgas par transportu, digitālo infrastruktūru, enerģētiku, ekonomisko attīstību un aizsardzību, NATO partneriem, pašvaldībām, infrastruktūras pārvaldītājiem, elektrotīklu operatoriem, telekomunikāciju operatoriem, mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, loģistikas un industriālo zonu attīstītājiem, kā arī citām attiecīgajām komercsabiedrībām, kas atrodas blakus Rail Baltica koridoram.               

Pilns pētījuma ziņojums, kā arī 20 lappušu kopsavilkums ir pieejams Rail Baltica globālā projekta tīmekļa vietnē.

Citi dokumenti pieejami saitē: https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/documentation/