Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 3. jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/16 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība DTD2 posmā (Vangaži – Salaspils – Misa) no DPS1 apakšsekcijas piketāžas 11+782 līdz DPS2 apakšsekcijas piketāžai 3+459.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir RB Rail AS (Reģ. Nr. 40103845025), juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050. Vides konsultants ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras īstenošanai un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Vērtējamais Rail Baltica dzelzceļa līnijas un saistītās infrastruktūras posms atrodas Ropažu novada Ropažu un Stopiņu pagastā, Salaspils novada Salaspils pagastā. Pašreizējā projektēšanas stadijā RB Rail AS identificējusi, ka paredzētās darbības realizācija varētu tikt veikta zemes vienību teritorijās ar kadastra apzīmējumiem:

80840030032, 80840030039, 80840030025, 80840030046, 80840030033, 80840030034, 80840020048, 80840020040, 80840020060, 80840020051, 80840020120, 80840020041, 80840020095, 80840020038, 80840020094, 80840020083, 80840020079, 80840060324, 80840020101, 80840020073, 80840070001, 80840020064, 80840020032, 80840030047, 80840020116, 80840060090, 80840070081, 80840070078, 80840070074, 80840070036, 80840070077, 80840120059, 80840130281, 80840130275, 80840120224, 80840120170, 80840130265, 80840130343, 80960060084, 80960060075, 80960060065, 80960060060, 80960060057, 80960060067, 80960060047, 80960060049, 80960060044, 80960060033, 80960060074, 80960060004, 80960060048, 80960060002, 80960060059, 80840120195, 80840120196, 80960060054, 80960060053, 80960060052, 80960060081, 80960060042, 80960060039, 80840120060, 80960060055, 80960060058, 80960060014, 80960060015, 80960060013, 80960060056, 80960050522, 80960050025, 80960050538, 80960050022, 80960050498, 80960050539, 80960050472, 80960050101, 80960050100, 80960050512, 80960050483, 80960080242, 80960080363, 80960080049, 80960050106, 80310150482, 80310150926, 80310150510, 80310150411, 80310150474, 80310150286, 80310150281, 80310150293, 80310150383, 80310150384, 80310150490, 80310150916, 80310150404, 80310150009, 80310150194, 80310150240, 80310150405, 80310150203, 80310150227, 80310150277, 80310150211, 80310150210, 80310030018, 80310030500, 80310030019, 80310030530, 80310030022, 80310030501, 80310150081, 80310150080, 80310150301, 80310150818, 80310150817, 80310150816, 80310150815, 80310150913, 80310150462, 80310150512, 80310150004, 80310150164, 80310140081, 80960080269, 80960080037, 80960080402, 80960080259, 80960080346, 80960080059, 80960080405, 80310030084, 80310030439, 80310030504, 80310030503, 80310030441, 80310030505, 80310030023, 80310030440, 80310030506, 80310030442, 80310030024, 80310030446, 80310030220, 80960060078, 80960060077, 80960060076, 80310030486, 80310030494, 80960060079, 80310030483,     80310030004,     80310030443,   80960080431,  80960080289 un nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 80960050078. 

Rail Baltica dzelzceļa līnijas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks vērtēts 150 m plats koridors, kura platums atsevišķās vietās (šķērsojumi ar autoceļiem, gāzes vadiem, elektropārvades līnijām) ir paplašināts, lai varētu izvērtēt un izstrādāt optimālākos tehniskos risinājumus infrastruktūras šķērsojumiem, atsevišķu dzelzceļa infrastruktūras elementu izvietošanai un piekļuves nodrošināšanai.

Rail Baltica ir paredzēta kā ātrgaitas divsliežu elektrificēta un signalizācijas, telekomunikācijas un vadības sistēmu aprīkota dzelzceļa līnija ar maksimālo projektēto ātrumu 249 km/h (maksimālais ekspluatācijas ātrums 234 km/h) un 1435 mm sliežu platumu.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 9. augusta līdz 30. augustam.  Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklāties formātā jeb attālināti. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 23. augustā plkst. 17:00.

  • Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija 2022. gada 22. augustā tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā environment.lv
  • Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.
  • Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies papildus jautājumi par plānoto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, tos līdz 2022. gada 30. augustam varēs uzdot, izmantojot pasta adresi [email protected]. Uz šiem jautājumiem sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2022. gada 29. jūlija var iepazīties:

  • Salaspils novada pašvaldībā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils) darba laikā;
  • Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads) darba laikā;
  • Rail Baltica kopējā projekta tīmekļa vietnē www.railbaltica.org;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: [email protected], www.vpvb.gov.lv) līdz 2022. gada 30. augustam.

29.07.2022