RB Rail AS darbinieku veselības apdrošināšana, RBR 2017/3

Izsludināts: 31.01.2017
Slēgts: 27.02.2017
Tiesības slēgt līgumu: ERGO Life Insurance

RB RAIL AS izsludina iepirkumu procedūru „RB RAIL AS DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA”, iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2017/3.

RB Rail AS, Reģ.Nr. No 40103845025, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija izsludina iepirkuma procedūru, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām un nolikumu.

Iepirkumu identifikācijas Nr. RB RAIL 2017/3.
Iepirkuma CPV kods – 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).
Iepirkuma priekšmets – “RB RAIL AS darbinieku veselības apdrošināšana.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms detalizēti definēts iepirkuma procedūras nolikumā.

Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu vai iesniegt personīgi Valdemāra ielā 21, 639.telpā, Rīgā, LV 1010, darbadienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, līdz 2017.gada 10.februārim plkst. 16:00.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 10.februārī plkst. 16:10 RB Rail AS telpās, Valdemāra ielā 21, 639.telpā, Rīgā, LV 1010. Atvēršanas sēde ir atklāta un tajā var piedalīties visi interesenti.

Kontaktpersona iepirkuma organizēšanas jautājumos: Iepirkumu speciāliste Aija Caune. Tālrunis: +37128113955. E-pasts: aija.caune@railbaltica.org  un procurement@railbaltica.org.

Paziņojums par lēmumu.

 1. Lēmuma pieņemšanas datums: 27.02.2017.
 2. Pretendenta, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumam un Publisko iepirkumu likumam 8.”panta 9.daļai, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums, līgumcena un salīdzinošās priekšrocības
  Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs Juridiskā adrese  Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līguma summa (EUR) Salīdzinošās priekšrocības
  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103336441. Juridiskā adrese: Skanstes 50, Rīga, LV 1013, Latvija 21012,00 Piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
 3. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas
  Nr. Pretendenta nosaukums  Piedāvātā kopējā līguma cena
  1. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103336441. 21012,00
  2. “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, reģistrācijas Nr. 40003494976. 21300,00
  3.  Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409. 21300,00
 4. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli
  Nr.  Pretendenta nosaukums  Noraidīšanas iemesls
  1. Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, reģistrācijas Nr. 40003494976.  Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas 1.6. un 2.3.5.punkta prasībām, un atbilstoši Nolikuma 5.5.2. punktam tas tiek izslēgts to no tālākas dalības iepirkumu vērtēšanas procedūrā.
 5. Piedāvājumu izvēles kritērijs
  Par uzvarētāju tiek atzīts pretendenta piedāvājums, kurš atbilst visām nolikuma punktos noteiktajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais, saskaņā ar nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.
 6. Vērtējuma kopsavilkums
  Nr.p.k. Pretendenta nosaukums Iegūtais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas kritērijiem
  1. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103336441. 61
  2. Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409. 53,73
 7. Piedāvājums, kurā veikts aritmētisko kļūdas labojums
  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle iesniegtā piedāvājuma kopējā cena ir EUR 21012,00.
 8. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.” panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.” panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Pielikumi

 • Līgums par veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu (lejupielādēt).