Rail Baltica konferences norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana, RBR 2017/5

Izsludināts: 17.02.2017
Slēgts: 06.03.2017
Tiesības slēgt līgumu: AS Viesnīca Latvija

RB Rail AS iepirkuma procedūras “Rail Baltica konferences norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas numurs: RB RAIL 2017/5

Paziņojums par lēmumu.

1.    Lēmuma pieņemšanas datums: 06.03.2017.

2.    Pretendents, kurš izraudzīts atbilstoši uzaicinājumam iesniegt piedāvājumu iepirkuma procedūrā (2017.gada 17.februāra vēstule Nr.6.1/2017-45) un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8”. panta 16.daļā noteiktajam, nepiemērojot attiecīgā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums, līgumcena un salīdzinošās priekšrocības:

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līguma summa EUR, bez PVN Salīdzinošās priekšrocības
AS Viesnīca Latvija, Reg. Nr. 40003040166 Elizabetes iela 55, LV-1010, Rīga 33 508,62 Piedāvājums ar viszemāko cenu

3.    Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas.

Nr. Pretendenta nosaukums Piedāvātā kopējā līguma cena EUR, bez PVN
1. AS Viesnīca Latvija, Reg. Nr. 40003040166 33 508,62

4.    Noraidītie pretendent un to noraidīšanas iemesli: n/a.

5.    Piedāvājumu izvēles kritērijs.
Par uzvarētāju tiek atzīts pretendenta piedāvājums, kurš atbilst visām uzaicinājumā noteiktajām prasībām ar viszemāko cenu.

6.    Paziņojums par plānoto līgumu nav publicēts internetā: piemērota atvieglota Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta procedūra, t.i., nepiemēro attiecīgā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, tā kā līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” norādītajiem pakalpojumiem.

7.    Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8”. panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8”. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Pielikumi
Līgums par Rail Baltica konferences organizēšanu (lejupielādēt).