Iepirkumu regulēšana un piegādātāju kvalifikācija

Iepirkumu pamatnostādnes

Iepirkumu procesa pamatnostādnes, institūciju lomas un atbildības sadali nosaka Rail Baltica projekta finansēšanas un izpildes modelis, kas ieviests, savstarpēji vienojoties kopuzņēmumam, labuma guvējiem un nacionālajiem ieviesējiem.

Rail Baltica iepirkumi tiek dalīti trijās grupās:

  • RB Rail AS iepirkumi – kopuzņēmums RB Rail AS rīko iepirkumu savā vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību;

  • konsolidētie iepirkumi – kopuzņēmums RB Rail AS rīko publisku iepirkumu labuma guvēju vai nacionālo ieviesēju vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību;

  • nacionālo ieviesēju iepirkumi – stingrā kopuzņēmuma RB Rail AS uzraudzībā labuma guvēji vai nacionālie ieviesēji rīko iepirkumu savā vārdā, veido tiešas attiecības ar piegādātāju un uzņemas pilnu atbildību.

Vairāk par iepirkumu pārvaldes modeli

Vispārīgie standarti un vadlīnijas

Rail Baltica iepirkumu vispārīgie standarti un vadlīnijas visiem projekta dalībniekiem sniedz vienotu skatījumu par galvenajiem darba principiem. Projektam ir daudz sadarbības partneru, tāpēc iepirkumu standarta prakses noteikšana ļaus panākt kvalitatīvu sniegumu no katra spēlētāja. Liela nozīme ir risku mazināšanai un tādu risku izslēgšanai kā nepamatotu līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, interešu konflikti un citas novirzes no caurredzamas un godīgas rīcības, un šie standarti nodrošinās iespējami labākos rezultātus, īstenojot Rail Baltica projektu.

 

Vispārīgie standarti un vadlīnijas – juridisks dokuments

Mūsu atbildība

Jūsu atbildība

Līgumslēdzēja rīcības kodekss Piegādātāju rīcības kodekss

 

Minimālās prasības piegādātājiem

Projekta finansēšanas un izpildes modelis nosaka minimālās kvalifikācijas prasības uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties RB Rail AS uzraudzītajos nacionālo ieviesēju iepirkumos.
Piegādātājiem jārēķinās ar iespējamiem auditiem un kontroles vizītēm kā daļu no pārraudzības un izpildes mehānisma, un tiek sagaidīta pilnīga sadarbošanās.

RB Rail AS var atjaunot un mainīt dokumentā ietverto informāciju pēc nepieciešamības.

Minimālās prasības piegādātājiem – juridisks dokuments

 

Piegādātāju deklarācija

Ikvienam piegādātājam un apakšuzņēmējam, stājoties līgumattiecībās ar Rail Baltica ieviesējiem, jāparaksta piegādātāju deklarācija un jāapņemas rīkoties saskaņā ar piegādātāju rīcības kodeksu un minimālajām prasībām.

Piegādātāju deklarācija