Euroopa Liidu Komisjon võttis vastu rakendusotsuse seoses Rail Baltica piiriülese projektiga TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridoris

TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus pärast Rail Baltica otsuse vastuvõtmist

 

“Euroopa koordinaatorina olen väga rahul Rail Baltica piiriülese projekti rakendusotsuse vastuvõtmisega TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridoris. Otsuse võttis ametlikult vastu Euroopa Komisjon 26. oktoobril ja sellele kirjutas alla komisjoni esindajana Violeta Bulc. Tegemist on olulise verstapostiga Rail Baltica projekti arengus. Selles on välja toodud vaheetapid, mis eelnevad projekti terviklikule valmimisele 2026. aastal Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Samuti sätestab rakendusotsus projekti juhtimise tingimused, kaasates Euroopa Komisjoni ja Euroopa koordinaatori ning olulise partnerina ka Soome. Otsus valmistati ette projekti viie liikmesriigi poolt ja näitab nende pühendumust ajagraafikust kinnipidamisele ning ühise otsustusprotsessi rakendamisele. Olen samuti rahul, et TEN-T projekti nõukogu, millesse kuuluvad kõigi EL liikmesriikide esindajad, olid ühehäälselt esitatud otsuse poolt. See rõhutab veelkord ühiselt jagatud huvisid projekti teostamise osas. Olles koostanud juhised järgmisteks sammudeks, jälgin põnevusega projekti edasist teekonda, mille eesmärk on täita tühimik Euroopa transpordivõrgus.

 

Rohkem teavet:

Commission Implementing Decision of 26.10.2018 on the Rail Baltica cross-border project on the North Sea-Baltic Core Network Corridor

North Sea-Baltic Corridor

29.10.2018