Euroopa Komisjoni voliniku Violeta Bulci videosõnum Rail Baltica Global Forumile

Ma õnnitlen Rail Baltica projekti elluviijaid ja kõiki seotud Baltiriikide asutusi ning ameteid tegevuste projekteerimisetappi jõudmise puhul! Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt olulise kiirreaudteliini rajamise areng on jõutud niikaugele pärast mitut aastat pingelist planeerimistööd.  

Eeltöö on oluline järgmise eelarveaasta finantsraamistiku 2021–2027 kontekstis, sest selleks, et Rail Baltica taoline pikaajaline projekt saaks ellu viidud ja ta tulu tooks, on vaja seda õigeaegselt ning mitme aasta vältel rahastada.

Rail Baltica on suurepärane näide kõigist ELi transpordipoliitika peamistest prioriteetidest.

  • See aitab kaasa püüdele vähendada transpordi vahenditest tingitud CO2-saastet, edendades kiirraudteeliiklust kui jätkusuutlikku alternatiivi reisijateveole ning pakkudes uut võimalust raudteekaubaveoks kogu Baltikumis.
  • Olles uus projekt pakub see suurepärast võimalust arendada digitaliseerimist.
  • See võimaldab arendada multimodaalsust ja soodustab pikaajalist investeerimist.
  • Samal ajal saab sellest ka oluline osa ELi kaitse transporditaristust. 

Rail Baltica täidab puuduva lüli Euroopa raudteekoridorist, mis ulatub Beneluxi riikidesse, Saksamaale ja Kesk-Euroopasse. See loob paremaid võimalusi eraisikutele ja ettevõtetele terves Läänemere piirkonnas, tugevdates nii Euroopa Liidu tõhusust ja ühendatust.

On selge, et selline keerukas projekt seob ühtsesse võrgustikku nii riikidesisesed kui ka -välised huvigrupid. Seetõttu on Rail Baltica ühisettevõtte roll projekti edu tagamisel määrav. Vaatamata probleemidele on projekt edenenud tänu kõigi seotud riikide tublile tööle.

Tugev projekti täideviiv struktuur koos selgete planeeritud eesmärkidega on pikaajalise rahastamise tagamiseks ja edukaks elluviimiseks ülioluline.

Kinnitan, et Rail Baltica on jätkuvalt üks ELi peamisi prioriteete.

Kutsun teid kõiki Balti riikides üles hoidma Euroopalikke väärtusi. Tänapäevase piiriülese taristu abil anname oma inimestele ja ettevõtetele parema võimaluse kasutada Euroopa ühtse turu hüvesid ning osaleda täiel määral maailma suurimas majanduses.

Sel aastal tähistavad Balti riigid oma 100-ndat juubelit. Rail Baltica on ajaloolise tähtsusega projekt – just praegu on parim aeg see projekt ellu viia! Mina olen teiega seda toetamas!

 

10.04.2018